• Ubezpieczenia Komunikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003.124.1152 z późn. zm.) – „OC ppm”

OC komunikacyjne jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że jego zakres jest określony ustawowo i jest taki sam w każdym towarzystwie. Na pytanie o to, co obejmuje ubezpieczenie OC pojazdu, odpowiada szczegółowo art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – według niego odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.
Polskie prawo określa limity odpowiedzialności w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego (OC ppm) do wysokości których ubezpieczyciel odpowiada za szkody:

– w przypadku szkód na osobie 5.210.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
– w przypadku szkód w mieniu 1.050.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi opłata karna – w przypadku samochodu osobowego od stycznia 2020 r. jest to kwota 5 200 zł. Kara za brak OC to nie jedyne obciążenie finansowe dla nieubezpieczonych. Spowodowanie wypadku pojazdem bez ważnego ubezpieczenia pociąga za sobą jeszcze większe konsekwencje finansowe dla jego właściciela. Zarówno on, jak i sprawca wypadku muszą solidarnie zwrócić UFG odszkodowanie, które Fundusz wypłaci ofiarom takiego zdarzenia.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2023 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive