Finansowe

Finansowe

 • Gwarancje kontraktowe.
  • gwarancja zapłaty wadium (przetargowa),
  • gwarancja zwrotu zaliczki,
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek.
 • Gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych.
  • gwarancja zapłaty długu celnego,
  • gwarancja akcyzowa,
  • gwarancja z tytułu objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu,
  • gwarancja wspólnej procedury tranzytowej (WPT),
  • gwarancja ubezpieczeniowa od umowy z użytkowaniem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E – myto),
 • Gwarancje koncesyjne.
  • gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu świadczenia usług turystycznych,
  • gwarancje ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie dla uzyskania koncesji lub dofinansowania projektów ze środków unijnych
  • gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji lub zezwoleń w dziedzinach określonych odrębnymi przepisami, gdy występuje taki wymóg przez organ udzielający zezwolenia lub koncesji
 • Gwarancje zapłaty.
  • gwarancja zapłaty czynszu (kaucyjna),
 • Pozostałe gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia finansowe.
  • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
  • gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca zabezpieczenie prawidłowego wykonania mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej,

Partnerzy

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 82 90

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk