Choćbyś miał najlepszy produkt na świecie, najlepiej zorganizowaną firmę i potężne zasoby a klienta byś nie miał, to tak jakbyś NIC nie miał

– Katarzyna Kołaczewska

 

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. specjalizuje się w pracy dla klientów. Jesteśmy doradcami, twórcami rozwiązań i wykonawcami kompleksowej obsługi w zakresie szeroko pojętego obszaru ryzyka ubezpieczeniowego, jakie występuje w związku z prowadzoną działalnością.

Nasza oferta kierowana jest do klientów biznesowych i instytucjonalnych. Nie ma znaczenia wielkość prowadzonego biznesu i działalności, ponieważ nasza oferta dopasowywana jest indywidualnie do każdego klienta.

Posiadając blisko 20 letnie doświadczenia na rynku ubezpieczeń wyspecjalizowaliśmy nasze know-how w obszarze takich branż jak:

– TSL (transport, spedycja, logistyka, magazynowanie),
– branża produkcyjna,
– branża budowlana,
– farmacja – apteki,
– specjaliści: architekci, projektanci, doradcy, farmaceuci, konsulting (OC zawodowe),
– branża sportowa,
– branża usługowa,
– branża handlowa: sprzedaż punktowa oraz sieciowa
– zarządzanie nieruchomościami i ubezpieczenia dla wspólnot i spółdzielni

Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają zarówno specyfikę działalności klienta, jak i kulturę przedsiębiorstwa.

Oferta NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi oparta jest na prostej zasadzie kompleksowości oferowanych usług. Tylko taka oferta naszym zdaniem daje wymierny efekt bezpieczeństwa po stronie klienta, jak również dających się mierzalnie ocenić oszczędności. Kompleksowość jest odzwierciedleniem potrzeb klienta.

Działamy w oparciu o pełnomocnictwo klienta i jako umocowany pośrednik działamy w jego imieniu.

Nasza oferta opisana jest w czytelny dla klienta proces, który w rezultacie ma za zadanie doprowadzić do ustalonych z klientem celów i efektów. Bardzo istotne jest, aby na każdym etapie dokonywać analizy i ustaleń z klientem. Analiza danych, czynników zagrożenia, możliwych do przewidzenia niepożądanych zdarzeń jest kluczowa i determinuje poprawność każdego kolejnego kroku.

Proces naszych działań opisuje kompleksowość usług brokerskich:

Każdy z etapów może stanowić element jednej umowy z klientem określających kompleksowość naszej usługi , ale może także stanowić jednostkowe zlecenie na prośbę klienta.

DLACZEGO BROKER UBEZPIECZENIOWY?

 • broker ubezpieczeniowy jest profesjonalnym i kompetentnym doradcą na rynku ubezpieczeniowym, ekspertem orientującym się w jego strukturze, produktach, kondycji towarzystw, prawie ubezpieczeniowym, a przede wszystkim znającym specyficzne oczekiwania klientów.
 • broker jest niezależny, działa w imieniu i na rzecz klienta i jest niezależny od ubezpieczycieli.
 • broker negocjuje korzystne dla swojego mocodawcy warunki ubezpieczeniowe, zarówno ze względu na cenę, jak i zakres ochrony.
 • broker ponosi odpowiedzialność za wykonywane obowiązki wobec swojego mocodawcy i na tą okoliczność musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu działalności zawodowej.
 • broker musi w sposób transparentny i jawny podejmować działania związane z wyborem i rekomendacją najkorzystniejszej oferty oraz przestrzegać zasad tajności informacji uzyskanych od mocodawcy.
 • broker lepiej orientuje się w potrzebach rynku, a z racji swojego potencjału negocjacyjnego oraz ubezpieczania wielu podmiotów gospodarczych i grup zawodowych ma możliwość wynegocjowania znaczących zniżek. Co więcej, jest w stanie zaproponować klientowi dodatkowe klauzule ograniczające niekorzystne zapisy ogólnych warunków oraz wprowadzić szerszy zakres ochrony, dostosowany do specyfiki prowadzonego biznesu.
 • broker otrzymuje transparentne wynagrodzenie za ulokowanie ryzyka w wybranym przez swojego klienta towarzystwie. Broker otrzymuje prowizję, która jednak nie „obciąża” mocodawcy. Prowizja udzielona brokerowi przez ubezpieczyciela jest zapłatą za nie podejmowanie samodzielnych działań akwizycyjnych. Stąd, w sposób czytelny zyskują wszystkie strony zaangażowane w proces ubezpieczeniowy.
 • brokerzy zwiększają konkurencyjność, szybko identyfikują zmieniające się potrzeby rynkowe oraz zapewniają przejrzyste i profesjonalne reguły funkcjonowania rynku ubezpieczeń.
 • broker dostarcza szeroki wachlarz usług dodatkowych, jak np. audyty aktualnie obowiązującej dokumentacji ubezpieczeniowej, survey’e brokerskie w miejscu działalności, restrukturyzacja programów, administrowanie polisami, szkolenia i monitoring rynku ubezpieczeniowego oraz zaawansowane systemy IT, a także szerokie możliwości współpracy z rynkami międzynarodowymi to dodatkowe atuty wynikające z powierzenia brokerowi obsługi w zakresie ubezpieczeń przedsiębiorstwa
 • broker nadzoruje przebieg likwidacji szkód, pomaga w uzyskaniu odszkodowania, nawet gdy odpowiedzialność za szkodę jest sporna
 • brokerzy specjalizują się w wybranych segmentach rynku, co pozwala im na śledzenie bieżących trendów w branży oraz zastosowanie unikalnych rozwiązań, które w połączeniu ze zdobytym doświadczeniem zapewniają optymalną ochronę prowadzonego biznesu.

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROCES ZWIĄZANY Z OBSŁUGĄ NASZYCH KLIENTÓW W OBSARZE WSPÓŁPRACY BROKERSKIEJ I UBEZPIECZENIOWEJ

Audyt ubezpieczeniowy

Podczas tego procesu dokonujemy analizy aktualnych polis/umów ubezpieczenia funkcjonujących u klienta. Analizujemy je przede wszystkich pod kątem kompleksowości ochrony ubezpieczeniowej odpowiadającej prowadzonej działalności. Szczególną uwagę zwracamy na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli. Wskazujemy obszary niepotrzebne oraz te, które naszym zdaniem są istotne dla należytej ochrony interesów klienta.

Po analizie przedstawiamy opinię dotyczącą mocnych i słabych stron funkcjonujących polis/umów u klienta. Na tym etapie również przygotowujemy propozycję dalszych działań oraz rekomendowany kształt programu ubezpieczenia uwzględniający rozwiązania mające na celu minimalizację ryzyka.

Identyfikacja ryzyka

Etap ten często odbywa się równolegle z audytem ubezpieczeniowym. Na podstawie zebranych danych pozyskanych m.in. z rozmów, ankiet, analizy danych, przeprowadzonych audytów technicznych majątku, dokonujemy tzw. mapowania ryzyka w prowadzonej działalności.

Określenie „mapy ryzyka” jest bardzo istotne w celu jednoznacznego i możliwie obiektywnego wyodrębnienia ryzyk priorytetowych, pewnych, hipotetycznych.

Określamy właściciela ryzyka (risk owner), co ma bardzo istotny wpływ na odpowiednie konstruowanie ubezpieczenia w taki sposób aby ciężar ochrony był właściwie „usadowiony”.

Przygotowanie programu ubezpieczeniowego

Na podstawie wykonanej analizy ryzyka, audytu ubezpieczeniowego oraz analizy potrzeb klienta przygotowujemy propozycję KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIA u klienta z określeniem harmonogramu wszelkich niezbędnych działań oraz ustalonych z klientem okresów wdrożenia.

Propozycja programu ubezpieczenia ma na celu wybranie najwłaściwszej ochrony ubezpieczeniowej. Złożoność programu ubezpieczenia uzależniony jest od potrzeb klienta oraz akceptacji naszych propozycji, co do jego kształtu.

Rozpoznanie rynku

Na tym etapie dokonujemy badania rynku ubezpieczeniowego pod kątem pozyskania oferty ubezpieczenia będącej odpowiedzią na przygotowany i rekomendowany przez NEXUM program ubezpieczenia.

W przypadku braku odpowiedniej oferty na rynku Polskim poszukujemy oferty na rynkach zagranicznych dbając jednocześnie o wszelkie aspekty prawne mające wpływ na ochronę ubezpieczeniową. Ciągła weryfikacja ubezpieczycieli pozwala na stałą kontrolę zmian, co do ich potencjału oraz możliwości ofertowych.

Wszelkie czynności raportujemy do klienta zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem działań.

Analiza ofert i Rekomendacja

Na tym etapie dokonujemy szczegółowej analizy uzyskanych odpowiedzi ubezpieczycieli na złożone zapytanie ofertowe. Proces ten obejmuje również negocjacje z ubezpieczycielami w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty pod względem ceny jak i zakresu. Oba parametry są traktowane na równi i nie wskazujemy ani ceny ani zakresu jako czynnika decydującego o wyborze.

Etapem kończącym proces uzyskania ofert jest przygotowanie i przedłożenie klientowi pisemnej rekomendacji. W rekomendacji przedstawiamy zalety i wady uzyskanych ofert ubezpieczenia z wskazaniem najkorzystniejszej oferty (zarówno pod względem zakresu, jak i ceny).

Rekomendacja zawiera również informację o wszystkich znanych nam i wskazanych w ofertach zagrożeniach, lukach w ochronie ubezpieczeniowej, obowiązkach Ubezpieczonego, zastrzeżeniach i zaleceniach ubezpieczycieli.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Po dokonaniu przez klienta wyboru oferty podejmujemy działania mające na celu zawarcie polis ubezpieczenia, zgodnych zakresowo i cenowo z wybraną ofertą. Przed przekazaniem klientowi kompletnej dokumentacji weryfikujemy jej poprawność.

Nadzór i stała administracja nad ubezpieczeniem i przebiegiem ochrony

W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Zespół NEXUM stale monitoruje nie tylko zawarte umowy ubezpieczenia, jak również bada zagrożenia pojawiające się w związku ze zmianami zewnętrznymi (np. zmiany rynkowe), jak i wewnętrznymi (np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zmiany stanu majątku).

Administrujemy pełną dokumentacją związaną z ubezpieczeniem, monitorujemy okresy ubezpieczenia jak i terminy płatności wynikające z umów ubezpieczenia.

Likwidacja szkód

Sprawnie przeprowadzona likwidacja szkody pozwala odbudować utracony w wyniku zdarzenia kapitał w możliwie szybkim czasie przy braku utraty pozycji rynkowej. W celu pełnej obsługi naszych klientów realizujemy wszystkie działania związane z „asystą szkodową”.

Asysta szkodowa: przyjęcie zgłoszeń szkód od klienta, zgłoszenia szkód do ubezpieczyciela, organizacja oględzin, analiza oraz ocena zdarzeń w odniesieniu do posiadanych polis ubezpieczenia, stały monitoring procesu likwidacji szkody, przygotowanie raportów szkodowych.

Proces obsługi szkodowej

Dzięki wykształceniu i doświadczeniu naszej kadry ( m.in. wyk. prawnicze) w pełni wspieramy (w obszarze ubezpieczeń na etapie przed sądowym) Klienta w sprawach spornych poprzez przygotowanie i kierowanie odwołań do ubezpieczycieli, merytoryczne negocjacje z ubezpieczycielami. Przygotowujemy opinie brokera ubezpieczeniowego w każdej szkodzie spornej.

Zajmujemy się również opiniowaniem szkód w toku, oferując przyszłym, potencjalnym klientom pomoc w likwidacji szkód zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy.

Doradztwo

Na każdym etapie współpracy czy to jako element ustalonego procesu kompleksowej usługi brokera czy to jako element pojedynczy zlecony przez klienta oferujemy także:

 • Analizę ryzyka,
 • Audyt ubezpieczeniowy,
 • Analizę umów z kontrahentami pod katem wymogów i zagrożeń ubezpieczeniowych,
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych u klienta czy to w obszarze bezpieczeństwa, wymogów weryfikacyjnych (podwykonawcy, kontrahenci) mających na celu minimalizację ryzyka ubezpieczeniowego,
 • Konstruowanie wymogów kontraktowych w zakresie zabezpieczenia klienta odpowiednimi polisami kontrahentów, podwykonawców,
 • Szkolenia dla pracowników z zakresu ubezpieczenia, obsługi programów ubezpieczeniowych, czynności i procedur minimalizujących ryzyko ubezpieczeniowe.

Wybrani Klienci

Partnerzy

 • stbu
 • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive