Oferta

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o., jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym, dbającym o interesy swoich Klientów, który w ramach swoich usług, zapewnia przeprowadzenie kilkuetapowego procesu zmierzającego do zoptymalizowania zakresu i kosztu programu ubezpieczeniowego.

W momencie rozpoczęcia współpracy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Klienta następuje proces, w którym najważniejszym elementem usługi brokerskiej jest analiza ryzyka. Na podstawie tej analizy przygotowywany jest program i zakres ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dopiero końcowym elementem tego procesu. Następnie rozpoczyna się kolejny etap usługi dotyczący administracji ubezpieczeniem, likwidacji szkód oraz stałej analizy ryzyka na bazie zmian zachodzących u Klienta.

Nasza spółka zapewnia kompleksową obsługę, między innymi, w zakresie:

  • aranżacji ubezpieczeń majątkowych (w tym OC),
  • aranżacji ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • aranżacji ubezpieczeń technicznych i specjalistycznych,
  • aranżacji ubezpieczeń finansowych,
  • aranżacji ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych,
  • likwidacji szkód.

Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. dąży do zoptymalizowania zakresu i kosztów ubezpieczenia poprzez przeprowadzenie kilku etapowego procesu:

audytut ubezpieczeniowy

identyfikacja ryzyka

program ubezpieczeniowy

rozpoznanie rynku

porównanie ofert

rekomendacja

zawarcie polis

nadzór i administracja

pełna asysta szkodowa

Audyt ubezpieczeniowy

Podczas tego procesu dokonujemy analizy aktualnych ubezpieczeń funkcjonujących u Klienta. Analizujemy je przede wszystkich pod kątem kompleksowości ochrony ubezpieczeniowej, zwracając szczególną uwagę na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli. Po analizie przedstawiamy naszą opinię dotyczącą mocnych i słabych stron funkcjonujących polis u Klienta. Na tym etapie przygotowujemy kształt programu ubezpieczenia jaki zostaje zaproponowany Klientowi.

Identyfikacja ryzyka

W toku przeprowadzonych rozmów z Klientem, analizy danych a także raportu po dokonanych wizytach u Klienta, dokonujemy wspólnie z Klientem szczegółowego opisu posiadanego majątku oraz prowadzonej działalności. Następnie dokonujemy oceny ryzyka na etapie przygotowawczym do uzyskania ofert ubezpieczenia. Przeprowadzamy z Klientem rozmowy oraz czynności analityczne mające na celu ocenę potencjalnego zagrożenia wystąpienia szkód. W przypadku konieczności organizujemy survey ubezpieczycieli u Klienta w celu dokonania przez nich oceny ryzyka.

Przygotowanie programu ubezpieczeniowego

W toku dokonanego audytu, oceny ryzyka oraz identyfikacji potrzeb Klienta – przygotowujemy program ubezpieczenia, którego celem jest zapewnienie najwłaściwszej ochrony ubezpieczeniowej. Złożoność programu ubezpieczenia uzależniony jest od potrzeb Klienta oraz akceptacji naszych propozycji, co do jego kształtu.

Rozpoznanie rynku

Jako profesjonalny broker kierujemy nasze zapytania ofertowe (slip brokerski) do jak najszerszego grona ubezpieczycieli na rynku polskim. W przypadku potrzeb kierujemy również nasze zapytania na rynek zagraniczny (głównie angielski). Ciągła weryfikacja ubezpieczycieli pozwala na stałą kontrolę zmian, co do ich potencjału oraz możliwości.

Porównywanie ofert ubezpieczycieli

Na tym etapie dokonujemy szczegółowej analizy uzyskanych odpowiedzi ubezpieczycieli na złożone zapytanie ofertowe. Proces ten obejmuje również negocjacje z ubezpieczycielami w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty pod względem ceny jak i zakresu. Oba parametry są traktowane na równi i nie wskazujemy ani ceny ani zakresu jako czynnika decydującego o wyborze.

Pisemna rekomendacja

Etapem kończącym proces uzyskania ofert jest przygotowanie i przedłożenie Klientowi pisemnej rekomendacji. W rekomendacji przedstawiamy plusy i minusy poszczególnych ofert ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty (zarówno pod względem zakresu, jak i ceny). Rekomendacja zawiera również informację o wszystkich znanych nam i wskazanych w ofertach zagrożeniach, lukach w ochronie, zastrzeżeniach jak również zaleceniach ubezpieczycieli.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Po dokonaniu przez Klienta wyboru oferty podejmujemy działania mające na celu zawarcie polis ubezpieczenia, zgodnych zakresowo i cenowo z wybraną ofertą. Przed przekazaniem Klientowi kompletnej dokumentacji weryfikujemy jej poprawność.

Nadzór i stała administracja nad ubezpieczeniem i przebiegiem ochrony

W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Zespół NEXUM stale monitoruje nie tylko zawarte umowy ubezpieczenia, jak również bada zagrożenia pojawiające się w związku ze zmianami zewnętrznymi (np. zmiany rynkowe), jak i wewnętrznymi (np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa). Wspólnie z Klientem opracowujemy procedury postępowania w przedsiębiorstwie mające na celu minimalizację szkód oraz zjawisk do nich prowadzących. Przeprowadzamy szkolenia dla Klienta (jego pracowników) w celu stałego zwiększania świadomości oraz wiedzy w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego. Dokonujemy analizy zapisów kontraktów zawieranych przez Klienta w obszarze ubezpieczeń, dokonujemy analizy polis podwykonawców współpracujących z Klientem.

Likwidacja szkód

Sprawnie przeprowadzona likwidacja szkody pozwala odbudować utracony w wyniku zdarzenia kapitał w możliwie szybkim czasie przy braku utraty pozycji rynkowej. W celu pełnej obsługi naszych Klientów realizujemy wszystkie działania związane z „asystą szkodową”. Asysta szkodowa: przyjęcie zgłoszeń szkód od Klienta, zgłoszenia szkód do ubezpieczyciela, organizacja oględzin, analiza oraz ocena zdarzeń w odniesieniu do posiadanych polis ubezpieczenia, stały monitoring procesu likwidacji szkody, przygotowanie raportów szkodowych. Dzięki wykształceniu i doświadczeniu naszej kadry ( m.in. wyk. prawnicze) w pełni wspieramy (w obszarze ubezpieczeń na etapie przed sądowym) Klienta w sprawach spornych poprzez przygotowanie i kierowanie odwołań do ubezpieczycieli, merytoryczne negocjacje z ubezpieczycielami. Przygotowujemy opinie brokera w każdej szkodzie spornej (nie są to opinie prawne nie objęte działaniami kancelarii brokerskich). Zajmujemy się również opiniowaniem szkód w toku, oferując przyszłym, potencjalnym Klientom pomoc w likwidacji szkód zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy.   Zapraszamy do współpracy.

Oferujemy ubezpieczenia

 

Komunikacyjne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia z grupy komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NWW, Assistance, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych…

więcej

Specjalistyczne i techniczne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia specjalistyczne m.in. : D&O, Cyber, CAR/EAR …

więcej

Finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy Państwu m.in.: gwarancje kontraktowe, koncesyjne, gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych…

więcej

Osobowe i zdrowotne

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego takie jak: ubezpiecznie NNW, kosztów leczenia, utraty pracy…

więcej

 

Programy ubezpieczeniowe

Oferujemy kompleksowe programy ubezpieczenia dla branż lub gałęzi rynku, jak również specjalistycznych usług.

więcej

Partnerzy

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 82 90

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk