Oferta

Choćbyś miał najlepszy produkt na świecie, najlepiej zorganizowaną firmę i potężne zasoby a klienta byś nie miał, to tak jakbyś NIC nie miał (Katarzyna Kołaczewska).

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. specjalizuje się w pracy dla Klientów. Jesteśmy doradcami, twórcami rozwiązań i wykonawcami kompleksowej obsługi klientów w zakresie szeroko pojętego obszaru ryzyka ubezpieczeniowego jakie występuje w związku z prowadzoną działalnością.

Nasza oferta kierowana jest do klientów biznesowych i instytucjonalnych. Nie ma znaczenia wielkość prowadzonego biznesu i działalności – ponieważ nasza oferta dopasowywana jest indywidualnie do każdego klienta.

Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają zarówno specyfikę działalności Klienta , jak i kulturę przedsiębiorstwa.

Oferta NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi oparta jest na prostej zasadzie kompleksowości oferowanych usług. Tylko taka oferta naszym zdaniem daje wymierny efekt bezpieczeństwa po stronie klienta jak również dających się mierzalnie ocenić oszczędności. Kompleksowość jest odzwierciedleniem potrzeb klienta.

Działamy w oparciu o pełnomocnictwo klienta i jako umocowany pośrednik działamy w jego imieniu.

Nasza oferta opisana jest w czytelny dla klienta proces, który w rezultacie ma za zadanie doprowadzić do ustalonych z klientem celów i efektów. Bardzo istotne jest aby na każdym etapie dokonywać analizy i ustaleń z klientem. Analiza danych, czynników zagrożenia, możliwych do przewidzenia niepożądanych zdarzeń jest kluczowa i determinuje poprawność każdego kolejnego kroku.

Proces naszych działań opisuje kompleksowość usług.

Każdy z etapów może stanowić element jednej umowy z klientem określających kompleksowość naszej usługi , ale może także stanowić jednostkowe zlecenie na prośbę klienta.

Audyt ubezpieczeniowy

Podczas tego procesu dokonujemy analizy aktualnych polis/umów ubezpieczenia funkcjonujących u Klienta. Analizujemy je przede wszystkich pod kątem kompleksowości ochrony ubezpieczeniowej odpowiadającej prowadzonej działalności. Szczególną uwagę zwracamy na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli. Wskazujemy obszary niepotrzebne oraz te, które naszym zdaniem są istotne dla należytej ochrony interesów klienta.

Po analizie przedstawiamy naszą opinię dotyczącą mocnych i słabych stron funkcjonujących polis/umów u klienta. Na tym etapie również przygotowujemy propozycję dalszych działań oraz rekomendowany kształt programu ubezpieczenia uwzględniający rozwiązania mające na celu minimalizację ryzyka.

Identyfikacja ryzyka

Etap ten często odbywa się równolegle z audytem ubezpieczeniowym. Na podstawie zebranych danych pozyskanych m.in. z rozmów, ankiet, analizy danych, przeprowadzonych audytów technicznych majątku, dokonujemy tzw. mapowania ryzyka w prowadzonej działalności.

Określenie „mapy ryzyka” jest bardzo istotne w celu jednoznacznego i możliwie obiektywnego wyodrębnienia ryzyk priorytetowych, pewnych, hipotetycznych.

Określamy właściciela ryzyka (risk owner), co ma bardzo istotny wpływ na odpowiednie konstruowanie ubezpieczenia w taki sposób aby ciężar ochrony był właściwie „usadowiony”.

Przygotowanie programu ubezpieczeniowego

Na podstawie wykonanej analizy ryzyka, audytu ubezpieczeniowego oraz analizy potrzeb klientaprzygotowujemy propozycję KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIA u klienta z określeniem harmonogramu wszelkich niezbędnych działań oraz ustalonych z klientem okresów wdrożenia.

Propozycja programu ubezpieczenia ma na celu wybranie najwłaściwszej ochrony ubezpieczeniowej. Złożoność programu ubezpieczenia uzależniony jest od potrzeb Klienta oraz akceptacji naszych propozycji, co do jego kształtu.

Rozpoznanie rynku

Na tym etapie dokonujemy badania rynku ubezpieczeniowego pod kątem pozyskania oferty ubezpieczenia będącej odpowiedzią na przygotowany i rekomendowany przez NEXUM program ubezpieczenia.

W przypadku braku odpowiedniej oferty na rynku Polskim poszukujemy oferty na rynkach zagranicznych dbając jednocześnie o wszelkie aspekty prawne mające wpływ na ochronę ubezpieczeniową. Ciągła weryfikacja ubezpieczycieli pozwala na stałą kontrolę zmian, co do ich potencjału oraz możliwości ofertowych.

Wszelkie czynności raportujemy do klienta zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem działań.

Analiza ofert i Rekomendacja

Na tym etapie dokonujemy szczegółowej analizy uzyskanych odpowiedzi ubezpieczycieli na złożone zapytanie ofertowe. Proces ten obejmuje również negocjacje z ubezpieczycielami w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty pod względem ceny jak i zakresu. Oba parametry są traktowane na równi i nie wskazujemy ani ceny ani zakresu jako czynnika decydującego o wyborze.

Etapem kończącym proces uzyskania ofert jest przygotowanie i przedłożenie Klientowi pisemnej rekomendacji. W rekomendacji przedstawiamy zalety i wady uzyskanych ofert ubezpieczenia z wskazaniem najkorzystniejszej oferty (zarówno pod względem zakresu, jak i ceny).

Rekomendacja zawiera również informację o wszystkich znanych nam i wskazanych w ofertach zagrożeniach, lukach w ochronie ubezpieczeniowej, obowiązkach Ubezpieczonego, zastrzeżeniach i zaleceniach ubezpieczycieli.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Po dokonaniu przez Klienta wyboru oferty podejmujemy działania mające na celu zawarcie polis ubezpieczenia, zgodnych zakresowo i cenowo z wybraną ofertą. Przed przekazaniem Klientowi kompletnej dokumentacji weryfikujemy jej poprawność.

Nadzór i stała administracja nad ubezpieczeniem i przebiegiem ochrony

W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Zespół NEXUM stale monitoruje nie tylko zawarte umowy ubezpieczenia, jak również bada zagrożenia pojawiające się w związku ze zmianami zewnętrznymi (np. zmiany rynkowe), jak i wewnętrznymi (np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zmiany stanu majątku).

Administrujemy pełną dokumentacją związaną z ubezpieczeniem, monitorujemy okresy ubezpieczenia jak i terminy płatności wynikające z umów ubezpieczenia.

Likwidacja szkód

Sprawnie przeprowadzona likwidacja szkody pozwala odbudować utracony w wyniku zdarzenia kapitał w możliwie szybkim czasie przy braku utraty pozycji rynkowej. W celu pełnej obsługi naszych Klientów realizujemy wszystkie działania związane z „asystą szkodową”.

Asysta szkodowa: przyjęcie zgłoszeń szkód od Klienta, zgłoszenia szkód do ubezpieczyciela, organizacja oględzin, analiza oraz ocena zdarzeń w odniesieniu do posiadanych polis ubezpieczenia, stały monitoring procesu likwidacji szkody, przygotowanie raportów szkodowych.

Proces obsługi szkodowej

Dzięki wykształceniu i doświadczeniu naszej kadry ( m.in. wyk. prawnicze) w pełni wspieramy (w obszarze ubezpieczeń na etapie przed sądowym) Klienta w sprawach spornych poprzez przygotowanie i kierowanie odwołań do ubezpieczycieli, merytoryczne negocjacje z ubezpieczycielami. Przygotowujemy opinie brokera w każdej szkodzie spornej.

Zajmujemy się również opiniowaniem szkód w toku, oferując przyszłym, potencjalnym Klientom pomoc w likwidacji szkód zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy.

Doradztwo

Na każdym etapie współpracy czy to jako element ustalonego procesu kompleksowej usługi czy to jako element pojedynczy zlecony przez klienta oferujemy także:

  • Analizę ryzyka,
  • Audyt ubezpieczeniowy,
  • Analizę umów z kontrahentami pod katem wymogów i zagrożeń ubezpieczeniowych,
  • Przygotowanie procedur wewnętrznych u klienta czy to w obszarze bezpieczeństwa, wymogów weryfikacyjnych (podwykonawcy, kontrahenci) mających na celu minimalizację ryzyka ubezpieczeniowego,
  • Konstruowanie wymogów kontraktowych w zakresie zabezpieczenia klienta odpowiednimi polisami kontrahentów, podwykonawców,
  • Szkolenia dla pracowników w zakresie zakresu ubezpieczenia, obsługi programów ubezpieczeniowych, czynności i procedur minimalizujących ryzyko ubezpieczeniowe.

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2020 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive