Tajemnica ubezpieczeniowa

Prawny zakaz udzielania przez ubezpieczyciela jakichkolwiek informacji o pojedynczej umowie ubezpieczenia. Tajemnica ubezpieczeniowa dotyczy zarówno ubezpieczyciela, jak i wszystkich osób, z pomocą których wykonuje on swoją działalność.

Taryfa ubezpieczeniowa

Zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych regulujących sposób obliczania składki ubezpieczeniowej.

Takaful

Islamska koncepcja ubezpieczeń, zgodna z zasadami szariatu. Jest to spółdzielczy system rekompensaty w przypadku szkody. Zakłada kompensowanie strat ze specjalnego funduszu, do którego osoby i firmy, biorące pod uwagę różne ryzyka, wpłacają niewielkie regularne składki. Są one zarządzane w imieniu wpłacających przez operatora. System takaful praktykowany jest w różnych formach od 622 roku. Mówi się, że stanowi podwaliny systemu ubezpieczeń wzajemnych.

Teleopieka

Jedna z usług oferowanych m.in. w ramach ubezpieczeń assistance. Polega na możliwości wezwania natychmiastowej pomocy po przyciśnięciu specjalnego przycisku alarmowego. Jej celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom starszym, chorym czy mieszkającym samotnie.

Terminowa umowa ubezpieczenia na życie

Umowa ubezpieczenia na życie, gdzie zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć osoby ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia, z reguły określanym na 5, 10, 20 lat. Ubezpieczenia terminowe bywają rozszerzane najczęściej o opcje poważnego zachorowania, następstw nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pracy. Terminowe ubezpieczenie na życie jest dobrą i stosunkowo tanią formą zabezpieczenia najbliższych na wypadek śmierci, kalectwa lub poważnego zachorowania osoby ubezpieczonej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (TU SA)

Najczęściej występująca forma zakładu ubezpieczeń, działająca na podstawie wypracowanego kapitału. Procent składek przekazanych do towarzystwa przeznaczany jest bezpośrednio na zwiększenie kapitału firmy, czyli zysku.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)

Rodzaj towarzystwa ubezpieczeń działającego na zasadzie wzajemności. Każdy przystępujący do ubezpieczenia jednocześnie staje się jego członkiem i udziałowcem. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż w przeciwieństwie do spółki akcyjnej, nie kieruje się zyskiem.

Trigger

Stosowane w umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czasowe określenie zdarzenia ubezpieczeniowego. Klasycznie umowa ubezpieczenia OC obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Strony mogą jednak postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Ze względu na stosowanie różnych definicji wypadku ubezpieczeniowego wyróżnia się najczęściej następujące triggery: act committed (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zdarzeniem powodującym szkodę), loss occurance (wypadek ubezpieczeniowy związany z faktem wystąpienia lub powstania szkody), loss manifestation (wypadek ubezpieczeniowy związany z ujawnieniem się szkody), claims made (wypadek ubezpieczeniowy związany ze zgłoszeniem roszczenia).

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive