Abandon

Występuje w ubezpieczeniach morskich. Jest to możliwość zrzeczenia się przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia (ładunku lub statku) z jednoczesnym żądaniem zapłaty pełnej sumy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.

Actio directa

Oparta na przepisach kodeksu cywilnego zasada, zgodnie z którą uprawniony do odszkodowania, w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Actio directa ułatwia i przyspiesza dochodzenie roszczeń szczególnie w przypadku powszechnych ryzyk. Jest stosowane standardowo na przykład przy OC komunikacyjnym, gdzie niemal zawsze osoba poszkodowana zgłasza swoje roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela odpowiedzialnego za daną szkodę.

Aerocasco

Ubezpieczenie statku powietrznego (najczęściej samolotu, ale też szybowca, balonu) obejmujące najczęściej ryzyka mogące prowadzić do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia statku powietrznego; odpowiednik ubezpieczenia autocasco dla pojazdów lądowych.

Agent ubezpieczeniowy (ang. insurance agent)

Przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Osoby reprezentujące jeden zakład ubezpieczeń to agenci wyłączni, a osoby mające w ofercie produkty ubezpieczeniowe kilku lub więcej firm ubezpieczeniowych to multiagenci. Praca agenta ubezpieczeniowego polega na organizowaniu oraz nadzorowaniu czynności agencyjnych. Do zadań agenta należą działania na rzecz lub w imieniu zakładu ubezpieczeń m.in. pozyskiwanie klientów, zawieranie umów ubezpieczenia, wykonywanie umów ubezpieczenia.

Aktuariat

Metoda kalkulacji oparta na rachunku prawdopodobieństwa.

Aktuariusz (ang. actuary)

Specjalista ubezpieczeniowy zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji w celu obliczenia ryzyka.

Akwizycja

Czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń

All risks (pol. ubezpieczenie wszystkich ryzyk)

System wyznaczania zakresu ubezpieczenia, gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde nagłe zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, które nie zostało wyłączone w warunkach ubezpieczenia; ubezpieczenia all risks pozwalają na pokrycie nagłych zdarzeń, które trudno jest z góry zdefiniować; realny zakres ubezpieczeń all risks zależny jest od liczby i zakresu wyłączeń.

Alokacja składki

W ubezpieczeniach na życie, w szczególności z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwyczajowy termin określający sposób podziału wpłacanej składki pomiędzy elementy ochronne umowy ubezpieczenia oraz fundusze, w które inwestuje ubezpieczający; również podział składki pomiędzy różnymi funduszami.

Amortyzacja części

Zużywanie się części pojazdu. Współczynnik amortyzacji wynika z wieku samochodu oraz jego zużycia. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają amortyzację przy wyliczeniu wartości szkód i wycenie odszkodowania w zakresie części zamiennych.  Po wystąpieniu szkody, ubezpieczyciel potrąca zwykle określony w umowie procent od wartości części nowych. Im starszy pojazd, tym większe potrącenie amortyzacyjne i pomniejszenie kwoty odszkodowania.

W niektórych towarzystwach amortyzację można wykupić, co oznacza, że ubezpieczyciel nie zastosuje współczynnika amortyzacyjnego, a klient będzie mógł naprawić samochód używając nowych podzespołów bez potrącenia.

ALOP (Advanced Loss of Profits)

Ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano – montażowym.. Zawarcie tego ubezpieczenia warunkowane jest zawarciem ubezpieczenia ryzyk budowlanych (CAR) lub ubezpieczenia ryzyk montażowych (EAR).

Antyselekcja ryzyka

Sytuacja, w której ubezpieczyciel otrzymuje do ubezpieczenia tylko te ryzyka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody jest wyższe niż w całej populacji; do antyselekcji ryzyka może dojść zarówno w przypadku pojedynczego ubezpieczonego (ubezpiecza tylko budynki, gdzie może dojść do powodzi) lub grup klientów (wśród klientów banku ubezpieczenie utraty pracy wykupią chętniej Ci, którzy utraty pracy się faktycznie obawiają).

Assistance

Usługa pomocy klientowi w określonych, najczęściej związanych z jakimś zdarzeniem losowym, sytuacjach; usługi assistance są popularnym rozszerzeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, ale mogą być też oferowane odrębnie. Do typowych usług assistance zaliczamy: holowanie pojazdu, pomoc w podróży, w tym organizację leczenia, concierge, dowóz benzyny.

Autocasco (ang. motor insurance)

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, zapewniające ochronę w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Autocasco chroni jego posiadacza w przypadku utraty auta, jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczenie AC gwarantuje także wypłatę odszkodowania w przypadku spowodowania szkód przez właściciela auta.

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive