Polityka prywatności

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu
 5. W ramach Serwisu stosowany jest „sesyjny” (session cookies) rodzaj plików cookies. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. W ramach Serwisu stosowane są „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

 1. Nexum zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Nexum i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 3. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.
 4. Nexum będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innymi podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1. obejmują w szczególności:
  1. nazwisko Użytkownika;
  2. imiona Użytkownika;
  3. adres zameldowania i zamieszkania;
  4. adres do korespondencji;
  5. numery telefonów;
  6. adresy e-mail Użytkownika;
  7. numer ewidencyjny PESEL.
 6. Nexum może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 5, jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi.
 7. Nexum może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.
 8. Serwis chroniony jest z użyciem szyfrowanego protokołu SSL

Zasady odpowiedzialności

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie obowiązującymi przepisami prawa, Nexum ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Nexum powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 3. W przypadku otrzymania przez Nexum wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Nexum może uniemożliwić dostęp do tych danych. Nexum nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Nexum ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
 4. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Nexum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 7. Nexum nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Nexum, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Nexum,
 8. Nexum ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 9. Nexum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
 10. Nexum nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące usług Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. wykonywanych niezgodnie obowiązującymi przepisami prawa za pośrednictwem elektronicznego adresu: reklamacje@nbu.pl lub adresu pocztowego: Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. ul. Małopolska 11/3, 81-813 Sopot.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email) oraz zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia NEXUM zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 4. Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację/skargę Użytkownika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja/skarga była zgłoszona.
 5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania NEXUM poinformuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 6. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
  2. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. nie odpowiada.
 7. Koszty związane ze złożeniem reklamacji ponosi Użytkownik.

Oferujemy ubezpieczenia

 

Majątkowe

W zakresie oferty umożliwiamy Państwu zakupienie m.in.: ubezpieczenie mienia, transportu, ubezpieczenie utraty zysku, rolne, komunikacyjne…

więcej

 

Komunikacyjne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia z grupy komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NWW, Assistance, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych…

więcej

Specjalistyczne i techniczne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia specjalistyczne m.in. : D&O, Cyber, CAR/EAR …

więcej

Finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy Państwu m.in.: gwarancje kontraktowe, koncesyjne, gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych…

więcej

Osobowe i zdrowotne

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego takie jak: ubezpiecznie NNW, kosztów leczenia, utraty pracy…

więcej

 

Programy ubezpieczeniowe

Oferujemy kompleksowe programy ubezpieczenia dla branż lub gałęzi rynku, jak również specjalistycznych usług.

więcej

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 70 40, fax: +48 58 550 66 69

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk