Ubezpieczenie Utraty zysku / czynszu (BI)

Ubezpieczenie utraty zysku (BI – Buisness Interuption) jest ubezpieczeniem strat finansowych przedsiębiorcy powstałych w następstwie szkody materialnej w jego majątku.

Ubezpieczenie utraty zysku związane jest z utratą korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda, objęta polisą ubezpieczeniem mienia, nie wystąpiła. W ramach ubezpieczeń utraconych korzyści wyróżnia się szkody ogólne i dwa rodzaje szkód szczegółowych: poniesione wydatki (expenses) i utracone korzyści (loss of profit).

Celem ubezpieczenia a tym samym ochrony ubezpieczeniowej jest jest zrekompensowanie przedsiębiorcy strat finansowych powstałych w następstwie poniżej wymienionych zdarzeń:

• utraty zysku netto,
• straty spowodowanej koniecznością ponoszenia kosztów stałych, (w takcie przerwy w prowadzonej działalności)
• straty spowodowanej koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów (wzrostu kosztów wytwarzania),
• straty spowodowanej koniecznością poniesienia kosztów na kontynuowanie działalności.

Warunkiem ubezpieczenia utraty zysku i zawarcia umowy ubezpieczenia jest jednoczesne zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od szkód materialnych na ten sam okres ubezpieczenia (czy to na ryzkach nazwanych , czy też w oparciu o zakres All risk).

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto, wynikającego ze spadku wartości obrotu oraz ze wzrostu kosztów działalności, a będących wynikiem zaistnienia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia nagłego i przypadkowego zdarzenia, objętego ochroną na podstawie ważnej polisy ubezpieczenia mienia (jednakże z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach, bądź w polisie). W przypadku braku zysku przedmiotem ubezpieczenia mogą być koszty stałe, które spółka musi ponieść, pomimo braku możliwości prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie utraty zysku obejmuje straty finansowe przedsiębiorcy (w okresie odszkodowawczym) powstałe w wyniku poniesienia przez Ubezpieczonego szkody materialnej powstałej m.in. wskutek:

• działania ognia lub innych nazwanych zdarzeń losowych,
• wszystkich ryzyk niewymienionych z nazwy,
• mechanicznych lub elektrycznych awarii maszyn i urządzeń.
• Jak również innych ryzyk mających zastosowanie w polisie ubezpieczenia majątku i zostały włączone do umowy ubezpieczenia utraty zysku.

Wśród szczególnych i ważnych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia są straty finansowe poniesione przez określonych dostawców lub odbiorców przedsiębiorcy lub wskutek wystąpienia ubezpieczonych zdarzeń losowych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przedsiębiorcy. Straty te muszą uniemożliwiać dostęp i normalne prowadzenie działalności w tym zakładzie.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie odszkodowawczym.

Okres Ubezpieczenia
Ubezpieczający w momencie zawarcia umowy określa maksymalny okres odszkodowawczy, który powinien odpowiadać przewidywanemu okresowi zakłóceń lub przerwy w działalności gospodarczej, jakie mogą wystąpić bezpośrednio wskutek szkody w mieniu. Standardowymi okresami odszkodowawczymi określanymi w umowach ubezpieczenia są: 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy. Wybór okresu odszkodowawczego dokonywany jest w oparciu o analizę rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności , struktury przychodów itp.

Uwaga:
Statystyki wskazują, że ponad 50% strat finansowych firmy, w której wystąpiła szkoda majątkowa znacznych rozmiarów, są to straty związane z utratą zysku w wyniku przerwania działalności. Rozwiązaniem zabezpieczającym przed następstwami strat finansowych, jest rozszerzanie ubezpieczenia mienia w kierunku ochrony płynności finansowej. Polisa majątkowa służy odbudowie potencjału produkcyjnego bądź usługowego, niemniej jednak, nie zabezpiecza go przed sytuacją, w której przedsiębiorstwo nie generuje zysku. Konsekwencje takich zdarzeń mogą wywołać zakłócenia w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów. Sytuacja taka negatywnie wpływa na pozycję rynkową, zagraża rentowności i w efekcie może doprowadzić do upadłości firm

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive