Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia, w tym:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
 • odpowiedzialność cywilną za podwykonawców,
 • odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie.
 • Ubezpieczenie OC zawodowej możemy rozdzielić na dwie kategorie:
  • ubezpieczeń obowiązkowych (określonych w rozporządzeniach, ustawach, aktach prawnych)
  • ubezpieczenia dobrowolne.

Pamiętaj! Fakt braku istnienia obowiązku posiadania polisy OC obowizkowej z tytułu wykonywania określonego zawodu nie oznacza, że prowadzona działalności nie podlega tego rodzajowi ubezpieczenia OC zawodowego.

Istnieją zawody, które wymagają tego rodzaju ubezpieczenia zawodowego dopasowanego do ich działalności i gdy zwykła polisa OC z tytułu prowadzonej działalności będzie nie wystarczająca i nie pokryje wszystkich ryzyk jakie występują przy danym zawodzie. Można wyszczególnić szereg takich zawodów, ale są to m.in.

 • konsultant inżynieryjno-techniczny / konsultant inżynieryjny, doradca , rzeczoznawca
 • geodeta / biuro geodezyjne
 • tłumacz / biuro tłumaczeń
 • prawnik / kancelaria
 • weterynarz / lecznica
 • zarządca nieruchomości / biuro zarządzania nieruchomościami
 • instruktor, trener , sędzia, nauczyciel, wychowawca
 • pracownik BHP / biuro w zakresie BHP
 • księgowi/ biegli rewidenci
 • pośrednik nieruchomości
 • organizatorów turystyki i imprez
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • i inne

Wybrani Klienci

Partnerzy

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2021 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive