Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika w skrócie OCP to rodzaj polisy dla przedsiębiorców zajmujących się transportem.
Transport może odbywać się różnymi środkami transportu (rodzaj transportu) jak również może dotyczyć transportu towarów i osób. W każdym przypadku przedsiębiorstwo powinno posiadać poza innymi zabezpieczeniami wymaganymi prawem – polisę Odpowiedzialności Cywilnej.
Polisa OCP jest dobrowolna jedna trudno sobie wyobrazić dzisiaj przedsiębiorcę zajmującego się wykonaniem usług transportu bez odpowiedniej polisy OC , która ma chronić przede wszystkim jego przed roszczeniami osób trzecich ale pośrednio ma umożliwiać poszkodowanym możliwość dochodzenia roszczeń za szkody w towarze, czy innych strat opisanych w przepisach prawa lub w samej umowie ubezpieczenia.
Odpowiedzialność przewoźnika z tytuły prowadzonej działalności przewozowej / transportowej określona jest szeregiem przepisów prawa, w zależności od rodzaju środków transportu, którymi przewoźnik posługuje się przy przewozie, w szczególności:

  • przewozy drogowe – Prawo przewozowe, Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (Konwencja CMR) oraz przepisy prawa miejscowego w odniesieniu do przewozów kabotażowych, (Niemcy – ustawa krajowa, Europa – Konwencja CMR oraz ewentualnie przepisy miejscowe)
  • przewozy kolejowe – Prawo przewozowe, Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) wraz z Załącznikiem B (CIM) oraz Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS),
  • przewozy lotnicze – Konwencja Warszawska, Konwencja Montrealska,
  • przewozy morskie – Kodeks Morski, Reguły Hasko-Visbijskie oraz The Carriage of Goods by Sea Act (COGSA).

Jak chroni ubezpieczenie OC przewoźnika?

Przedmiotem polisy jest odpowiedzialność cywilna firmy świadczącej usługi przewozowe w szczególności za ładunek przyjęty do transportu lub osoby w transporcie osób.

Główną gałęzią transportu jest transport drogowy . Ochrona w tego rodzaju transporcie , co do zasady opiera się o przepisy prawa regulujących odpowiedzialność przewoźnika drogowego, zgodnie z art. 65 Prawa przewozowego oraz art. 17 Konwencji CMR przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania (oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki) – co oznacza, że jest on zobowiązany do sprawowania pieczy nad towarem, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania. Przewoźnik więc odpowiada za szkody w powierzonym ładunku w czasie od przyjęcia ładunku do przewozu do jej wydania, niezależnie od swojej winy (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka) – oczywiście z zastrzeżeniem przesłanek zwalniających przewoźnika z odpowiedzialności za zaistniałą szkodę (przesłanki egzoneracyjne), zgodnie z przepisami Prawa przewozowego oraz Konwencji CMR.

Odszkodowanie należne poszkodowanemu zapewnia środki na likwidację szkody i wsparcie prawne w razie postępowania sądowego. Podstawowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela można rozszerzyć o dodatkowe klauzule , których celem jest uszczelnienie ochrony ubezpieczeniowej.
Pamiętaj ! zakres ubezpieczenia nie jest opisany w przepisach prawa , a OWU Ubezpieczycieli oferują zakres podstawowy. Tylko odpowiednie dopasowanie polisy do potrzeb przedsiębiorstwa zapewnia należytą ochronę ubezpieczeniową.
Kim Jesteś?
Bardzo ważną kwestią związaną z należytą ochroną ubezpieczeniową przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe/transportowe jest odpowiednie skonstruowanie polisy ubezpieczenia. Powszechnie determinantą określającą odpowiedzialność przedsiębiorstwa przewozowego (przewoźnika) nie jest już posiadanie własnych środków transportu. Usługi te często są świadczone przy wykorzystaniu obcych środków transportu czy przy wykorzystaniu podwykonawców. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo takie również może występować jako PRZEWOŹNIK UMOWNY i ponosić dokładnie taką samą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim. Dlatego posiadanie przez niego polisy OCP jest kluczowe dla należytej ochrony.

Pamiętaj! Nie posiadanie taboru nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie transportu jaki przyjąłeś do wykonania od swojego zleceniodawcy/kontrahenta.

Polisy OCPU są zawierane często przez operatorów logistycznych / spedytorów , których działalność nie skupia się już tylko na organizacji transportu ale bardzo często jest związana z wykonaniem transportu.
Na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia oferujemy naszym Klientom m.in.:
– audyt aktualnych polis umów
– analizę działalności oraz doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z działalnością
– konstruowanie odpowiednich programów i polis ubezpieczenia
– likwidację szkód
– szkolenia pracowników
– tworzenie procedur i stałe doradztwo.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive