• Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa z tytułu prowadzonej działalności

Każda działalność związana jest z ryzykiem wyrządzenia szkód podmiotom/osobom trzecim w skutek prowadzonej działalności.

To jak zabezpieczony zostanie podmiot przed stratą spowodowaną roszczeniami osób trzecich zależy tylko od ŚWIADOMOŚCI ryzyka oraz odpowiednio skonstruowanej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności.

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest kierowane do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek administracyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zapewni ono ochronę ubezpieczeniową w przypadku wyrządzenia szkody na osobach trzecich (spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu), a także na ich mieniu (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

 • OC deliktowa – ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony. Znaczy to, że jesteś odpowiedzialny za daną szkodę, mimo że szkoda została wyrządzona nieumyślnie. Przykładem może być sytuacja, w której podczas wykonywania prac remontowych, z wysokiego budynku element konstrukcyjny spada na samochód zaparkowany w pobliżu budowy.
 • OC kontraktowa – rodzaj ubezpieczenia, które dotyczy odpowiedzialności za szkody wywołane przez niewykonanie lub niezgodne z warunkami umowy zobowiązanie. Przykładem może być pomyłka księgowej w obliczeniach na zeznaniu podatkowym ubezpieczonego.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia, który wyraźnie powinien obejmować wszelkie możliwe do określenia szkody jakie może wyrządzić określony podmiot/osoba.

I. Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest działalność prowadzona przez Ubezpieczonego i związane z nią czynności.
Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe określenie rodzaju działalności , rodzaju czynności (w przypadku polis OC pod kontrakt) – brak spełnienia tego elementu skutkuje często dużymi problemami i odmowami odszkodowań przez Ubezpieczycieli.
Powszechnie przyjęta zasada określania działalności poprzez podanie głównych PKD nie jest idealnym rozwiązaniem zabezpieczającym Ubezpieczonego. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest opisowy sposób podawania rodzaju prowadzonej działalności w polisie. Takie rozwiązanie eliminuje próbę zawężenia działalności poprzez wąskie odczytywanie PKD, które może skutkować pozostawieniem szeregu czynności jakie wykonuje Ubezpieczony poza ochroną.

II. Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia może różnić się w zależności od oferty zakładu ubezpieczeń.

Każdy z działających na rynku polskim Ubezpieczyciel oferuje w ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności szeroki zakres podstawowy, ale ilość i rodzaj ryzyk objętych zakresem podstawowym może różnić się w zależności od oferowanego produktu.

1. Zakres podstawowy: Można przyjąć, że standardowym katalogiem zakresu podstawowego są:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • stracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną),
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

Warto zatem dokładnie sprawdzić co oferuje ubezpieczyciel w umowie ubezpieczenia OC z tytułu działalności gospodarczej, żeby zapobiec sytuacji, w której szkody, które mogą się przydarzyć w związku z naszą działalnością, nie są uwzględnione w ubezpieczeniu. Warto też prześledzić klauzule dodatkowe oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe i wybrać dla siebie odpowiedni pakiet.

2. Zakres rozszerzony: Można przyjąć, że standardowym katalogiem zakresu rozszerzonego są:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
 • odpowiedzialność cywilną wzajemną pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez energię,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez półprodukt,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez maszyny lub inne urządzenia wyprodukowane, dostarczone, naprawiane przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie,
 • odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe,
 • odpowiedzialność cywilną za koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy ruchomej przez rzecz wolną od wad,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się ziemi, osiadaniem gruntu, i innych powolnych czynników

Uwaga: Dlatego tak bardzo ważne jest aby dokładnie weryfikować katalog ryzyk objętych zakresem podstawowym jak również tych , które Ubezpieczony powinien wykupić dla pełnej ochrony własnych interesów.

III. Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna jest górnym limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonym w polisie.
Wysokość sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego.

Nie ma jednolitej wykładni jaka powinna być suma gwarancyjna. Zasada obowiązująca powinna opierać się na analizie ryzyka prowadzonej działalności i prawdopodobieństwa wystąpienia szkody o określonej wartości.

Mogą pojawić się np. w polisach stanowiących spełnianie wymogu kontraktowego oczekiwania, co do zawarcia polisy z sumą równą wartości kontraktu. O ile wartość kontraktu nie jest wysoka (1-10 mln) to polisa zawarcie polisy OC nie powinno stanowić problemu przy określonym koszcie. Natomiast w przypadku kontraktów o dużej wartości zarówno ryzyko pozyskania polisy OC jak i koszt takiej polisy może być wysokie.
Zakresy dodatkowe wprowadzone do polis ubezpieczenia jako rozszerzenia standardowo są limitowane przez Ubezpieczycieli. Wysokość tych limitów można (trzeba) negocjować indywidualnie przy tworzeniu oferty ubezpieczenia.

Chcesz uzyskać profesjonalne doradztwo ? skontaktuj się z nami.

Wybrani Klienci

Partnerzy

 • stbu
 • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive