Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

Zgodnie z art. 5 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. W związku z wykonywaniem tych czynności Agencja Celna ponosi określoną odpowiedzialność.

Sposobem na zabezpieczenie interesów Agencji Celnej jest polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agencji celnej.

Dla kogo przeznaczone jest to ubezpieczenie?
Dla podmiotów prowadzących działalność agencji celnych, posiadających koncesję na tę działalność wydaną przez prezesa GUC.

Co można ubezpieczyć?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agencji celnej za szkodę przez
nią wyrządzoną w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności
zawodowych. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność agencji
celnej za szkody powstałe przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem czynności przed
organami celnymi przez osoby wskazane przez agencję celną, przy pomocy których agencja
prowadzi swoją działalność.

Możliwe jest ale tylko w drodze indywidualnych ustaleń objęcie odpowiedzialności Agencji Celnej jako dłużnika solidarnego tzw. odpowiedzialność solidarna wynikająca z przepisów prawa np. UKC, Ustawa o VAT.

Od jakich zdarzeń można się ubezpieczyć?

Od szkód wyrządzonych przez agencję celną przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia, w tym:

  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
  • wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia,
  • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive