Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Istotą spedycji jest wykonywanie czynności niezbędnych do przemieszczenia towaru. Wynika to z art. 794 k.c., który określa dość jednoznacznie, że obowiązki spedytora polegają jedynie na organizowaniu przemieszczania towaru z punktu A do punktu B (jeśli do tego ogranicza swoją działalność). Art. 794 k.c. nie zobowiązuje spedytora do samego przewozu.

Większość firm spedycyjnych oraz przewoźników prowadzi działalność spedycyjną w ograniczonym zakresie. Dla takiej działalności, typowymi usługami spedycyjnymi są między innymi:

• poradnictwo spedycyjne – udzielanie porad w zakresie przygotowania transportu,
• zawieranie z przewoźnikami umów o przewóz,
• wybór środka transportu,
• monitorowanie procesów związanych z załadunkiem, przeładunkiem, przewozem oraz rozładunkiem towarów,
• przygotowywaniem dokumentów związanych z przewozem,
• opracowywanie instrukcji wysyłkowych,
• załadunek i wyładunek przesyłek,
• kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
• znakowanie, pakowanie i przepakowywanie,
• zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia i do odprawy celnej (nieprawidłowe wypełnienie dokumentów celnych jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia)
• składowanie przesyłek (nie dłużej jednak niż 30 dni).

Organizowanie przewozu towaru, wymaga więc angażowania w proces przemieszczania towaru podmiotów zawodowo trudniących się przewozem, czyli przewoźników. Nie mniej spedytor/ operator logistyczny może również taki transport nie tylko zorganizować ale i wykonać za pomocą obcych środków transportu/podwykonawców.

W celu zabezpieczenia ochrony takiego podmiotu przed roszczeniami osób trzecich jak również interesów tych osób trzecich w przypadku szkody niezbędna jest polisa Odpowiedzialności Cywilnej spedytora.

Polisa ta jest polisą dobrowolną jednak trudno sobie wyobrazić dzisiaj przedsiębiorstwo w branży TSL bez podpisania polisy OC.

Polisa ma chronić od odpowiedzialność cywilnej spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, wynikających z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 794.-804.).

Na podstawie definicji umowy spedycji, określonej w Kodeksie Cywilnym, spedytor zobowiązuje się za „wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem”. Oznacz to, że spedytor przyjmuje na siebie obowiązek oraz odpowiedzialność za wykonanie wszelkich czynności (określonych w umowie / zleceniu) związanych z organizacją transportu przesyłki.

Przyjmuje się, że co do zasady odpowiedzialność spedytora jest węższa, niż odpowiedzialność przewoźnika (o ile nie mamy do czynienia z przewoźnikiem umownym albo spedytorem, który sam wykonuje przewóz, ponieważ wtedy odpowiada on jak przewoźnik) i oparta jest na zasadzie winy – winy w wyborze, co oznacza, że spedytor odpowiada wtedy, gdy przez brak dołożenia należytej staranności w wyborze przewoźnika doszło do nieprawidłowego wykonania umowy przewozu.

Pamiętać należy jednak, że wzorzec należytej staranności spedytora nie jest precyzyjne uregulowany i za każdym razem należy weryfikować indywidualne przypadki. W celu uniknięcia nie pożądanych sytuacji w przypadku skierowania roszczenia do przedsiębiorstwa świadczącego usługi organizacji transportu niezbędne jest posiadanie odpowiedniej polisy OC spedytora.

Właśnie z uwagi na nieprecyzyjność przepisów prawa ciężar pokrycia roszczeń będzie spoczywał na dobrze skonstruowanej polisie OC i jej zakresie.

Odszkodowanie za ubytek, utratę, uszkodzenia przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwo przewoźnika.

Na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia oferujemy naszym Klientom m.in.:

– audyt aktualnych polis umów
– analizę działalności oraz doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z działalnością
– konstruowanie odpowiednich programów i polis ubezpieczenia
– likwidację szkód
– szkolenia pracowników
– tworzenie procedur i stałe doradztwo.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive