Gwarancja zapłaty za wykonane prace

Gwarancja ta zabezpiecza interes głównego wykonawcy, wykonawca może zabezpieczyć się przed niewykonaniem zobowiązania ze strony inwestora polegającym na zapłacie za wykonane prace.

Stronami tej gwarancji ubezpieczeniowej będą:

 • Głowny wykonawca – jako beneficjent gwarancji.
 • Inwestor – jako wnioskodawca gwarancji.
 • Ubezpieczyciel – jako gwarant, wystawca gwarancji.

Zachodzi tu sytuacja odwrotna niż ma to miejsce w gwarancji zapłaty podwykonawcom, główny wykonawca warunkuje wykonanie kontraktu od otrzymania gwarancji od inwestorowi. Ze względu na fakt, że stroną silniejszą jest inwestor gwarancje tego typu pojawiają się rzadko.

1. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Zwane potocznie – gwarancjami celnymi należą do grupy zabezpieczeń finansowych interesów Skarbu Państwa (Izba Celna).
Dług celny to powstające z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie) odnoszące się do towarów. Ideą gwarancji celnych jest zabezpieczenie interesu państwa przed wprowadzeniem do obrotu towaru, który był przewożony przez jego obszar, a obszar ten, nie był docelowym obszarem w którym towar miał zostać wprowadzony do obrotu. Jeżeli towar nie został wywieziony w określonym czasie przypuszcza się że, pozostał na terenie tego państwa i został wprowadzony do obrotu.

DLA KOGO

Gwarancja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą (importerów towarów oraz podmiotów prowadzących składy celne).

Stronami gwarancji celnej są :

 • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji, gwarantem może być tylko podmiot wpisany do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
 • Wnioskodawca gwarancji – podmioty na które prawo celne nakłada obowiązek zabezpieczenia np. podmiot prowadzący skład celny lub podmiot zajmujący się importem towarów.
 • Beneficjent gwarancji – organ celny reprezentujący interesy Skarbu Państwa

Co obejmuje

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązania celno –podatkowe zleceniodawcy wobec izby celnej.

Zakres odpowiedzialności

Podpisując umowę z wnioskodawcą towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty wymaganych kwot, które wynikają z długów celnych, podatków a także innych opłat celnych w wysokości do sumy gwarancyjnej (powinna być ona równa kwocie zobowiązania celnopodatkowego), w przypadku, gdy podmiot – zleceniodawca gwarancji nie uiścił ciążących na nim zobowiązań wobec izby celnej.

Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

2. gwarancja ubezpieczeniowa we wspólnej procedurze tranzytowej (WPT)

Gwarancja ubezpieczeniowa we wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych należących do grupy zabezpieczeń finansowych interesów Skarbu Państwa (Izba Celna).

Wspólna procedura tranzytowa uprawnia do przewożenia towarów bez konieczności dokonywania odpraw celnych na granicach Państw które przystąpiły do konwencji WPT (Polska przystąpiła do konwencji w 1996 roku). W ramach konwencji WPT towary mogą być przeładowywane i składowanie. Aby moc korzystać z procedury WPT, niezbędne jest posiadanie dokumentów tranzytowych dla organów celnych, dzięki czemu przewożonych towar jest zwolniony z obowiązku sprawdzania na granicy, dopuszcza się jednak możliwość sprawdzenia go w każdym czasie w trakcie transportu na danym obszarze przez organ celny.

DLA KOGO

Gwarancja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które ubiegają się o otrzymanie od urzędu celnego zgody na zastosowanie procedury uproszczonej – procedury WPT.

Strony gwarancji :

 • Beneficjent gwarancji – kraje które przystąpiły do konwencji WPT ( kraje Unii Europejskiej, kraje EFTA, księstwo Andory, Republika San Marino)
 • Gwarant – wystawca gwarancji, gwarantem może być podmiot wpisany do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
 • Wnioskodawca gwarancji – podmiot za którego udzielana jest gwarancja, osoba która sama lub przez upoważnionego przedstawiciela, przez złożenie odpowiedniego zgłoszenia, wyraziła swoją wolę realizacji procedury tranzytowej, może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej.

Co obejmuje
Zgodnie z postanowieniami konwencji dla procedur tranzytowych należy składać zabezpieczenie które będzie ważne we wszystkich obszarach przez które dokonywany jest przewóz. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty beneficjentowi gwarancji ceł i pozostałych opłat do których każdy kraj jest uprawniony.

Zakres odpowiedzialności
Podpisując umowę z wnioskodawcą towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty wymaganych kwot, które wynikają z zapłaty gwarancji ceł i innych opłat w wysokości do sumy gwarancyjnej (powinna być ona równa kwocie zobowiązania celnopodatkowego), w przypadku, gdy podmiot – zleceniodawca gwarancji nie uiścił ciążących na nim zobowiązań wobec izby celnej.
Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu/kaucyjna

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu jest formą zabezpieczenia finansowego Gwaranta wobec Beneficjenta w mieniu podmiotu wnioskującego jako zabezpieczenie zapłaty należności z tytułu opłat czynszowych.
Gwarancja ta udzielana jest gdy podmiot zobowiązany jest do wpłacenia kaucji która ma zabezpieczyć płatność z tytułu umowy najmu. Najemca może zamiast kaucji w formie pieniężnej zastąpić gwarancją kaucyjna, gwarancją zapłaty czynszu

Dla kogo

Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.
Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeżeli najemca przestanie płacić czynsz, wynajmujący może zaspokoić swoje roszczenia z wpłaconej kaucji. Ponieważ celem kaucji jest nie tylko zabezpieczenie braku opłacania czynszu ale również dokonania napraw w rzeczy najmowanej w wyniku nieprawidłowego korzystania przez najmującego, zapłaty podatku za rzecz wynajmowaną, ważna jest treść umowy najmu której ma dotyczyć gwarancja. Gwarant będzie mógł uzależnić wydanie gwarancji od zmiany treści w umowie najmu.

Stronami gwarancji są =:

 • Wynajmujący = beneficjent gwarancji.
 • Najemca = wnioskodawca gwarancji.
 • Ubezpieczyciel, wystawca gwarancji = gwarant.

Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

4. gwarancja ubezpieczeniowa akcyzowa
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty akcyzy oraz opłat paliwowych jest formą zabezpieczenia finansowego Gwaranta wobec Beneficjenta w mieniu podmiotu wnioskującego jako zabezpieczenie zobowiązań podatkowych z tytułu akcyzy oraz opłat paliwowych wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwy organ, który jest wierzycielem należności objętych gwarancją .

Ten rodzaj gwarancji kierowany jest do podmiotów które przystępują do programów flotowych oferowanych przez podmioty sprzedające paliwo. Usługa ta polega na wydaniu karty paliwowej dzięki której możliwe jest bezgotówkowe regulowanie płatności za paliwo.
Jednym z akceptowanych i wymaganych dokumentów jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja stanowi zabezpieczenie wykonania przez podmiot który otrzyma kartę paliwową zobowiązań z tytułu umowy zawartej pomiędzy nim a podmiotem sprzedającym paliwo.

Dla kogo
Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Stronami gwarancji są :

 • Podmiot wnioskujący o wydanie karty – wnioskodawca gwarancji
 • Podmiot wydający kartę – beneficjent gwarancji
 • Ubezpieczyciel, wystawca gwarancji – gwarant

Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

5. Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (E-myto)

Gwarancja ubezpieczeniowa ubezpieczeniowa e-myto
Prowadzisz firmę i w ramach swojej działalności korzystasz z płatnych dróg krajowych? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych musisz płacić za przejazdy. Nie chcesz angażować własnych środków? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy i jednocześnie zabezpiecza interesy kontrahenta.

Gwarancja stanowi zabezpieczenie zapłaty wierzytelności przysługujących beneficjentowi wobec zobowiązanego w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Dla kogo

Gwarancje dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.
Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego, wypłacimy mu pieniądze.
Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

Wybrani Klienci

Partnerzy

 • stbu
 • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive