Gwarancja ubezpieczeniowa wadium

W warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, ze przystępujący do przetargu albo aukcji ma obowiązek pod rygorem niedopuszczenia do aukcji lub przetargu wpłacić określona kwotę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty – wadium.

Zabezpieczeniem takim może być gwarancja wadium.

Jeżeli uczestnik aukcji lub przetargu pomimo jej wygrania uchyla sie od zawarcia umowy organizator może pobraną kwotę zatrzymać bądź dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Celem wadium jest potwierdzenie przez oferentów ich wiarygodności składanej przez nich oferty a po wybraniu oferty najkorzystniejszej ma zabezpieczyć zawarcie umowy, w przypadku niepodpisaniu umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta którego oferta została wybrana, wadium ma pokryć koszt jaki poniósł zamawiający przygotowując przetarg lub aukcje. Wadium daje wiec gwarancje, ze oferty będą składać podmioty rzeczywiście zainteresowane przedmiotem przetargu bądź aukcji.

Wnioskodawca gwarancji jest podmiot przystępujący do przetargu, beneficjentem gwarancji jest podmiot organizujących przetarg, gwarantem jest podmiot wystawiający gwarancję.

Suma gwarancyjna gwarancji wadium musi być równa kwocie wadium.

Okres obowiązywania. Gwarancja wadium musi obejmować cały okres związania ofertą czyli od dnia składania ofert do ostatniego dnia związania ofertą. Okres związania ofertą określa art. 85 ustawy Prawo Zamówień Publicznych według której wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż :

  • 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
  • 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro
  • 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt. 1 i 2

Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez wykonawcę lub na wniosek zamawiającego maksymalnie o 60 dni, gwarancja wadialna może zostać przedłużona na ten okres, wystawiony zostaje aneks lub nowa gwarancja. Jeżeli do przedłużenia terminu związania ofertą doszło już po wyborze oferty, obowiązek przedłużenia wadium dotyczy wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Bieg terminu ( okresu czasu ) związania ofertą rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert, w gwarancji wadium należy uwzględnić ten dzień jako początek obowiązywania, nie stosujemy tutaj zapisu kodeksu cywilnego według którego jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin powinien przekraczać okres niezbędny do wezwania gwaranta do zapłaty sumy gwarancyjnej, tj. jeżeli ostatni dzień gwarancji wypada w dzień wolny , termin gwarancji powinien być przedłużony do pierwszego dnia w którym wezwanie byłoby skuteczne.

Termin złożenia gwarancji wadium. Ponieważ wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, gwarancja powinna być wystawiona odpowiednio wcześniej tak aby oferent mógł ja złożyć najpóźniej w dniu złożenia oferty. Gwarancja wadium nie musi być złożona jednocześnie z oferta można ja złożyć przed złożeniem ofert, razem z oferta lub po złożeniu oferty jednak najpóźniej można to zrobić w terminie składania ofert.

Treść gwarancji.W treści gwarancji muszą znaleźć sie informacje o beneficjencie gwarancji, przedmiocie umowy, wysokości wadium, okresie obowiązywania, informacje o podmiocie składającym ofertę, oraz o przypadkach w których gwarancja jest realizowana czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane

Wygaśnięcie gwarancji. Gwarancja wadialna wygasa jeżeli oferent którego oferta została wybrana jako najlepsza podpisał umowę o wykonanie kontraktu i wniósł zabezpieczenie wykonania tej umowy, wygasa po upływie terminu jej obowiązywania jeżeli oferta nie została wybrana lub przetarg został unieważniony, oferta została wycofana przez oferenta, oferta została odrzucona, oferta została uznana za nieważną lub przetarg zakończył się bez wyboru oferty. Gwarancja wadium powinna zostać zwrócona beneficjentowi gwarancji.

Zatrzymanie wadium. Wadium zostaje zatrzymane jeżeli :

  • wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
  • wykonawca którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy.
  • oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów nie złożył tych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw.

Oferty częściowe. W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych gwarancja wadium może dotyczyć tylko tej części lub tych części o które stara się zamawiający. Kwota wadium będzie określona dla każdej z części zamówienia, gwarancja powinna zawierać informacje których ofert dotyczy, na gwarancji będą wówczas wskazane sumy gwarancyjne odpowiadające kwotom wadium lub jedna suma gwarancyjna równa sumie kwot wadium ( rzadziej spotykana forma ). W większości przypadków wystawiane jest tyle gwarancji ile składanych jest ofert. Jeżeli gwarancja wadium obejmuje kilka ofert ( części zamówienia ) powinno z jej treści to wynikać tzn. powinna zawierać tytuł oferty oraz część której dotyczy.

Wysokość wadium. Wysokość wadium jest określona standardowo w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.
Zalety gwarancji wadium. Gwarancja tak umożliwia wykonawcy do przystąpienia w jednym czasie do wielu przetargów, ponieważ nie musi on angażować swoich środków finansowych, cena za gwarancje wadialną jest niewielka. Złożenie wielu ofert pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania zlecenia.

Zalety gwarancji wadium. Gwarancja tak umożliwia wykonawcy do przystąpienia w jednym czasie do wielu przetargów, ponieważ nie musi on angażować swoich środków finansowych, cena za gwarancje wadialną jest niewielka. Złożenie wielu ofert pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania zlecenia.

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive