Ubezpieczenie D&O

Członkowie zarządu w wielu przypadkach odpowiadają za wyrządzone szkody całym swoim majątkiem osobistym. Przed ryzykiem związanym z pełnieniem funkcji zarządczych chroni ubezpieczenie D&O.

Członkowie Zarządów, Rad Nadzorczych, kadra zarządzająca i menedżerowie w spółkach prawa handlowego, to osoby na co dzień podejmujące decyzje o zasadniczym znaczeniu dla kierowanej przez siebie organizacji. W związku ze sprawowaną funkcją osoby te są narażone na kierowane przeciwko nim roszczenia odszkodowawcze ze strony zarządzanej przez nich spółki, jak również jej kontrahentów, udziałowców, pracowników, a dodatkowo także ze strony organów kontrolnych i regulacyjnych.

Co obejmuje ubezpieczenie D&O?

 • niedopełnienie obowiązków, nieprzestrzeganie procedur i regulaminów
 • przekroczenie uprawnień i pełnomocnictw
 • Niezgłoszenie upadłości spółki w przewidzianym terminie
 • pomówienie, naruszenie dóbr osobistych
 • niewłaściwy nadzór lub zarządzanie podległą jednostką organizacyjną
 • zaniedbanie, niedbalstwo, nadużycie zaufania
 • inne, mające charakter nieprawidłowego działania związanego z wykonywaną funkcji

Jakie koszty pokrywa D&O?

 • odszkodowania zasądzone na podstawie orzeczenia sądowego lub wynikające z ugód zawartych
 • koszty obrony prawnej
 • koszty udziału w postępowaniach sądowych, wyjaśniających, śledztwach / dochodzeniach
 • opłaty i koszty dodatkowe poniesione przez osobę ubezpieczoną w toku obrony przed roszczeniem

Kto podlega ubezpieczeniu?

Byłych, obecnych oraz przyszłych:

 • członków Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Rady Konsultacyjnej, Rady Dyrektorów oraz członków pozostałych organów statutowych spółki
 • prokurentów, pełnomocników
 • dyrektorów, menedżerów, w tym menedżerów tymczasowych
 • pracowników sprawujący w spółce funkcje nadzorcze lub zarządcze

ale również:

 • małżonków, partnerów,
 • spadkobierców, cesjonariuszy, przedstawicieli prawnych.

Korzyści dla ubezpieczonych:

 • ochrona prywatnego majątku menedżerów oraz ich rodzin przez pokrycie kwot przyznanych/zasądzonych odszkodowań oraz poniesionych kosztów obrony
 • ochrona reputacji przez pokrycie kosztów doradców public relations oraz kosztów rozpowszechniania korzystnych orzeczeń /rozstrzygnięć
 • pokrycie kosztów dodatkowych w toku postępowania i obrony przed roszczeniem
 • poprawienie komfortu zarządzania oraz bezpieczeństwa podejmowania strategicznych decyzji

Korzyści dla spółki

 • ochrona majątku / zabezpieczenie płynności finansowej dzięki możliwości odzyskania utraconych środków, których wartość może wielokrotnie przewyższa osobisty majątek menedżera
 • ochrona wizerunku i wiarygodności wobec akcjonariuszy i kontrahentów
 • ochrona spółki w dedykowanych jej zakresach ochrony (np. obrót papierami wartościowymi)
 • zwiększenie bezpieczeństwa rozwoju i stworzenie środowiska przyciągającego najlepszych menedżerów
 • wypełnienie warunków corporate governance

Standardowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

 • nieprawidłowe działania stanowiące jakiekolwiek umyślne przestępstwo lub umyślny czyn niedozwolony*
 • uzyskanie nieuprawnionych korzyści osobistych lub majątkowych
 • roszczenia znane/zgłoszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • kary i grzywny zasądzone w postępowaniu karnym
 • odpowiedzialność cywilna zawodowa
 • szkody osobowe lub rzeczowe, z tym, że ochroną objęte są roszczenia o zadośćuczynienie za negatywne przeżycia psychiczne

Wybrani Klienci

Partnerzy

 • stbu
 • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive