• Ubezpieczenia Specjalistyczne / Techniczne

Ubezpieczenie CRIME / SPRZENIEWIERZENIA

Niezależnie od wielkości, skali działalności, czy branży każda firma jest narażona na ryzyko straty finansowej spowodowanej nieuczciwością osób trzecich lub własnych pracowników. Odpowiedzią na to trudne do wyeliminowania ryzyko jest Ubezpieczenie Fidelity.

Ubezpieczenie Ryzyka Sprzeniewierzenia (ang. Fidelity) ma zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, kiedy Spółka poniosła szkodę finansową będącą następstwem nieuczciwego działania własnego pracownika. Ochrona może być rozszerzona o szkody spowodowane przestępstwem komputerowym, fałszerstwem lub podrobieniem, popełnionymi przez osoby nie będące pracownikami Spółki oraz szkody poniesione w wyniku kradzieży.

Korzyści dla Ubezpieczonego
Ubezpieczenie Fidelity pokrywa szkody poniesione przez Spółkę wynikające z:

  • Nieuczciwość pracowników (sprzeniewierzenia, polegającego na nieuprawnionym przywłaszczeniu
    sobie korzyści majątkowych)
  • kradzieży

Oznacza czyn lub czyny osoby niebędącej pracownikiem, polegający na kradzieży Państwa:

a) aktywów pozostających pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą systemu komputerowego, poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub systemów, przez dowolną osobę, do którego to systemu taka osoba niema praw dostępu;
b) funduszy z konta prowadzonego przez Państwa w instytucji finansowej, wynikającej z oszustwa
związanego z wykorzystaniem instrukcji elektronicznych, telegraficznych, dalekopisowych, teleksowych, telefonicznych lub pisemnych, nakazujących dokonanie obciążenia, przelewu lub dostarczenia środków z takiego konta. Takie instrukcje muszą sprawiać wrażenie wydanych przez Państwa lub osobę upoważnioną przez Państwa, choć w rzeczywistości zostały przekazane, wydane czy zmienione przez inną osobę w celu popełnienia oszustwa. przestępstwa komputerowego, tj. celowe wykorzystanie komputera, sieci lub usług handlu elektronicznego w złych celach, mające spowodować usunięcie, zniszczenie, zmodyfikowanie lub uszkodzenie danych bądź uniemożliwienie użytkownikom dostępu do komputera, sieci lub usług handlu elektronicznego.

oszustwa lub fałszerstwa popełnionego przez osobę trzecią, która polega np. na
przyjęciu przez działające w dobrej wierze pracownika podrobionych środków pieniężnych
Fałszerstwo. Oznacza działanie osoby niebędącej pracownikiem, które powoduje, że działają Państwo lub przypisują wartość instrumentom zbywalnym, które imitują autentyczne instrumenty zbywalne co powoduje, że wierzą Państwo, że imitacja jest autentycznym oryginalnym instrumentem zbywalnym. Jeśli takie instrumenty zawierają informacje nieprawdziwe, mające na celu oszustwo, lecz są opatrzone autentycznymi podpisami na potrzeby niniejszej polisy nie stanowią dokumentów sfałszowanych
Odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku bezpośredniej szkody finansowej poniesionej przez osobę lub organizację, jeśli ponosili Państwo odnośnie takiej osoby lub organizacji odpowiedzialność za opiekę, dozór lub nadzór nad środkami pieniężnymi, papierami wartościowymi lub innym mieniem

Ubezpieczyciel, co do zasady wypłaci także odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia biegłego rewidenta, pokrytego przez Państwa po uzyskaniu naszej pisemnej zgody, który to audytor został opłacony w celu określenia rodzaju i wielkości szkód objętych niniejszym ubezpieczeniem. Takie opłaty stanowią część sumy ubezpieczenia.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem?

• grzywna, kara lub odszkodowanie, należne zgodnie z prawem, z wyjątkiem wypłat kompensacyjnych,
których płatność wynika ze szkody objętej niniejszym ubezpieczeniem
• wszelkie błędy lub zaniechania z Państwa strony lub ze strony Państwa pracowników • wszelkie szkody ujawnione przez Państwa przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia
• szkody spowodowane przez osoby, posiadające lub kontrolujące ponad 10% Państwa wyemitowanego kapitału akcyjnego lub kapitału dowolnych osób ubezpieczonych w ramach niniejszej polisy oraz szkody, w których takie osoby brały udział
• utrata informacji poufnych, chociaż ubezpieczenie obejmie szkody powstałe w wyniku wykorzystania
informacji poufnych w taki sposób, aby pomóc w wykonaniu działania objętego niniejszym ubezpieczeniem.
• utrata informacji poufnych, chociaż ubezpieczenie obejmie szkody powstałe w wyniku wykorzystania
informacji poufnych w taki sposób, aby pomóc w wykonaniu działania objętego niniejszym ubezpieczeniem
• szkody pośrednie oraz wtórne,
• dochód lub zysk (w tym, bez ograniczeń, odsetki oraz dywidendy),
• wszelkie reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne ,
• wszelkie zamieszki zbrojne, niepokoje społeczne lub konflikt bądź polecenie rządowe lub władz państwowych albo lokalnych,
• wszelkie szkody, z tytułu których zostaje wypłacone odszkodowanie w ramach innej polisy, lub z tytułu których wypłacono by odszkodowanie, gdyby nie zawarto niniejszej polisy lub gdyby nie naruszono warunków takiej innej polisy, chyba że poza limitem odpowiedzialności z tytułu takiego ubezpieczenia
• Odszkodowanie nie będzie uwzględniało pensji, prowizji, honorariów, premii, promocji, nagród,
udziału w zyskach, emerytur ani innych świadczeń pracowniczych wypłacanych przez Państwa lub wymienioną powyżej inną osobę lub organizację

Wybrani Klienci

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2024 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive