Ubezpieczony (ang. insured)

Osoba, na którą zawarta została umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony może być jednocześnie ubezpieczającym, sam wówczas zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składki. Ta osoba, o ile umowa nie mówi inaczej, uprawniony jest do odbioru odszkodowania.

Ubezpieczający

Osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym (ubezpieczycielem) i zobowiązuje się do opłacania składek. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę.

Ubezpieczyciel

Przedsiębiorstwo gospodarcze prowadzące działalność ubezpieczeniową na zasadach spółki akcyjnej bądź towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwa ubezpieczeń działają za zgodą i podlegają nadzorowi finansowemu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zakładom ubezpieczeń nie wolno wykonywać innej działalności, poza działalnością ubezpieczeniową lub bezpośrednio z nią związaną.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Instytucja zabezpieczająca interesy wszystkich ubezpieczonych osób. Do Funduszu przynależą krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, wykonujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Ubezpieczenia gospodarcze

Dział ubezpieczeń, gdzie stosunki pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem reguluje umowa ubezpieczenia oparta o normy prawa prywatnego; w ramach ubezpieczeń gospodarczych wyróżniamy: ubezpieczenia majątkowe i osobowe (uregulowane w kodeksie cywilnym) oraz ubezpieczenia morskie (uregulowane w kodeksie morskim); do ubezpieczeń gospodarczych bywa też zaliczana odrębnie reasekuracja (w polskim systemie prawa umowa nienazwana).

Ubezpieczenia środowiskowe

Różnorodna grupa umów ubezpieczenia, gdzie przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej mogą być (zależnie od szczegółowej konstrukcji umowy): szkody wyrządzone w środowisku, koszty naprawienia tych szkód, odpowiedzialność cywilna będąca skutkiem szkód w środowisku lub kary finansowe nakładane w trybie administracyjnym na podmioty odpowiedzialne za szkody w środowisku.

Ubezpieczenia techniczne

Grupa ryzyk, gdzie do oceny ryzyka, budowy warunków ubezpieczenia, underwritingu oraz likwidacji szkód jest konieczna inżynieryjna, techniczna wiedza; do tej różnorodnej grupy ryzyk zalicza się m.in. ubezpieczenia budowlano-montażowe, uszkodzenia maszyn, sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie funeralne

Ubezpieczenie pokrywające koszty organizacji pogrzebu. Ubezpieczenie może pokrywać koszt usługi pogrzebowej, zakupu trumny, wystroju wnętrza, przygotowania zmarłego do pochówku czy organizację konsolacji. Ubezpieczenie może obejmować również koszty związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymuje zajmujący się organizacją pochówku, wskazany w umowie, zakład pogrzebowy. Ewentualna nadwyżka trafia zaś w ręce rodziny zmarłego.

Ubezpieczenie K&R (Kidnap & Ransom)

Umowa ubezpieczenia, która dotyczy porwania i okupu. Obok podstawowych ryzyk w ramach ubezpieczenia pokrywane są także koszty dodatkowe, np. koszty roszczeń skierowanych przez rodzinę porwanego do firmy. Ubezpieczenie dedykowane głównie przedsiębiorstwom i instytucjom, rzadziej osobom prywatnym. W Polsce nie tak powszechne jak za granicą, szczególnie w krajach, gdzie ryzyko porwania jest podwyższone.

Ubezpieczenie na cudzy rachunek

Umowa ubezpieczenia, gdzie ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby; w praktyce schemat ubezpieczenia na cudzy rachunek wykorzystywany jest najczęściej przy ubezpieczeniach grupowych (np. różne pracownicze programy ubezpieczeniowe) lub bancassurance (np. różne ubezpieczenia na rzecz kredytobiorców, gdzie bank jest ubezpieczającym).

Ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego)

Ubezpieczenie adresowane do przedsiębiorstw oferujących swoim kontrahentom odroczone terminy płatności. Ubezpieczenie pokrywa finansowe skutki nieplanowanych, nagłych strat, mogących pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ubezpieczenie może obejmować ochroną zarówno kontrakty krajowe, jak i zagraniczne.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie pokrywające koszty prowadzenia sporów prawnych, w tym sporów sądowych w sprawach cywilnych i karnych oraz sporów administracyjnych (np. przed organami skarbowymi); z reguły ubezpieczyciel ochrony prawnej nie tylko pokrywa koszty sporu sądowego, ale też organizuje jego prowadzenie.

Ubezpieczenie posagowe

Grupa produktów ubezpieczeń na życie, których celem jest zapewnienie dziecku środków na start w dorosłe życie; ubezpieczenia posagowe mają przede wszystkim charakter inwestycyjny z elementami ochrony ubezpieczeniowej, np. w przypadku śmierci fundatorów polisy lub inwalidztwa dziecka.

Ubezpieczenie płatności (ang. PPI – payment protection insurance)

To grupa produktów ubezpieczeniowych, które mają chronić kredytobiorcę w przypadku niemożności obsługi kredytu wskutek określonego w warunkach ubezpieczenia zdarzenia, np. wypadku, choroby, niezdolności do pracy, utraty pracy lub śmierci. Z zasady produkty PPI sprzedawane są jako uzupełnienie oferty kredytowej banku (np. kredyt hipoteczny, gotówkowy, debet w rachunku lub saldo karty kredytowej).

Ubezpieczenie PI (ang. Professional Indemnity)

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie rentowe

W rozumieniu ubezpieczeń gospodarczych jest to umowa oferowana przez ubezpieczycieli, gdzie w zamian za opłaconą jednorazowo składkę, ubezpieczony otrzymuje gwarancję wypłaty regularnej renty. Renta może mieć charakter okresowy bądź dożywotni. Umowa ubezpieczenia rentowego nie jest zbyt popularna na polskim rynku.

Udział własny 

Wyrażona procentowo lub kwotowo część szkody, która w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, będzie pokryta przez Ubezpieczającego.

Underwriter

Osoba zajmująca się oceną ryzyka i dokonująca akceptacji danego ryzyka do ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń. Od jego oceny zależy nie tylko decyzja zakładu ubezpieczeń, co do zawarcia danego ubezpieczenia, ale także warunki udzielonej ochrony ubezpieczeniowej i wysokości składki.

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive