Reasekuracja

Umowa, gdzie cesjonariusz (reasekurator lub ubezpieczyciel występujący w roli reasekuratora) zobowiązuje się do pokrycia określonej w umowie części odszkodowań i świadczeń wypłaconych z umów ubezpieczenia zawartych przez cedenta (ubezpieczyciela, który zawarł te umowy ubezpieczenia), za co cedent zobowiązuje się zapłacić określoną w umowie składkę reasekuracyjną; w polskim systemie prawa umowa reasekuracji jest umową nienazwaną, a dodatkowo w praktyce często zawieraną na prawie obcym, np. prawie kraju siedziby reasekuratora; ubezpieczyciele stosują reasekurację dla: zabezpieczenia się przed pojedynczymi szkodami o bardzo dużej wysokości (np. ubezpieczenia wielkich zakładów przemysłowych), zabezpieczenia się przed podwyższoną częstością szkód małych i średnich, podniesienia pojemności ubezpieczeniowej, wyrównania ryzyk, a generalnie wzmocnienia swojej pozycji i siły finansowej.

Reasekuracja fakultatywna

Umowa reasekuracji, którą zawiera się indywidualnie dla pojedynczej umowy ubezpieczenia lub dla grupy z góry określonych umów ubezpieczenia; reasekurację fakultatywną stosuje się dla ryzyk, które „nie mieszczą się” w umowach obligatoryjnych ze względu na specyficzne warunki umowy ubezpieczenia lub sumę ubezpieczenia przekraczającą pojemność umowy obligatoryjnej; w praktyce umowy fakultatywne stosowane są przy umowach ubezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych (np. wielkich zakładów przemysłowych, instytucji finansowych).

Reasekuracja nieproporcjonalna

Umowa reasekuracji, gdzie pokrywana przez reasekuratora część szkody nie pozostaje w takim samym stosunku do całości szkody, jak przyjęta składka reasekuracyjna do składki ubezpieczeniowej.

Reasekuracja obligatoryjna

Umowa reasekuracji, najczęściej zawierana na bazie rocznej, gdzie ubezpieczyciel zobowiązuje się oddać do reasekuracji wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte w okresie obowiązywania umowy reasekuracji, a reasekurator zobowiązuje się wszystkie te umowy do reasekuracji przyjąć; przy umowach reasekuracji obligatoryjnej określa się, jakie umowy ubezpieczenia objęte są umową (np. ubezpieczenia ogniowe, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków itp.), na jakich warunkach umowy te mogą być zawierane oraz (najczęściej) jaka jest maksymalna suma ubezpieczenia (tzw. pojemność umowy obligatoryjnej), którą reasekurator zobowiązuje się automatycznie przyjąć do reasekuracji.

Reasekuracja proporcjonalna

Umowy reasekuracyjne, w których ubezpieczyciel i reasekurator uczestniczą w danym ryzyku, składce oraz szkodach w takich samych proporcjach.

Regres ubezpieczeniowy

Roszczenie zwrotne towarzystwa ubezpieczeniowego. Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części kosztów wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Wyróżniamy dwa rodzaju regresu ubezpieczeniowego:
– typowy (właściwy) – sprawca szkody to osoba trzecia,
– nietypowy (niewłaściwy) – sprawca szkody to sam ubezpieczający.

Rekomendacja dobrych praktyk

„Miękkie prawo” opracowywane i przyjmowane na zasadach dobrowolności wspólnie przez podmioty rynku; w ubezpieczeniach Polska Izba Ubezpieczeń opracowała i przyjęła rekomendacje dobrych praktych dla bancassurance (wraz ze Związkiem Banków Polskich) oraz rekomendację dobrych praktyk informacyjnych w polisach z UFK.

Renta ubezpieczeniowa

Świadczenie przysługujące ubezpieczonemu w ramach umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń. Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty w stałych odstępach czasu (np. co miesiąc) przez ustanowiony z góry okres lub dożywotnio na rzecz ubezpieczonego. ; składka ubezpieczeniowa opłacana jest wcześniej w ratach lub jednorazowo.

Reprezentant ds. roszczeń

Osoba pełniąca rolę pośrednika pomiędzy poszkodowanym, a zagranicznym zakładem ubezpieczeń. Na podstawie udzielonego mu przez zakład ubezpieczeń pełnomocnictwa, podejmuje działania mające na celu ustalenie odpowiedzialności oraz ustalenia wysokości odszkodowania. Każdy polski zakład ubezpieczeń ma obowiązek powołania reprezentanta ds. roszczeń w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej. Celem powoływania reprezentantów ds. roszczeń jest zapewnienie takiej samej obsługi likwidacji szkód, bez względu na pochodzenie sprawcy.

Retrocesja

Dalsza reasekuracja, dokonana przez reasekuratora w kolejnym zakładzie ubezpieczeń

Rocznica polisy

Okres po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia ubezpieczenia; dla wielu umów jest to data, kiedy można – w ramach warunków zawartej umowy – zmienić różne parametry tej umowy, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia i składki w ramach indeksacji.

Roszczenie ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczonego do otrzymania określonych w umowie świadczeń za wynikłe zdarzenie ubezpieczeniowe. Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego następuje zwykle poprzez przesłanie do towarzystwa ubezpieczeniowego wymaganych dokumentów. Wstępnego zgłoszenia można dokonać również telefonicznie, za pośrednictwem faksu oraz elektronicznie (Internet).

Rozbój

Zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczającego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu Ubezpieczającego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Ryzyko ubezpieczeniowe

Możliwość wystąpienia szkody ubezpieczeniowej. Produkty ubezpieczeniowe tworzone są w oparciu o ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych, czyli niezależnych od poszkodowanego lub przez niego niezamierzonych, a których skutki wywołują straty. Ubezpieczenia bazują na mechanizmie rozproszenia ryzyka i dotyczą zdarzeń przyszłych. Na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego określana jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Im większe ryzyko, tym wyższa cena polisy. Poziom ryzyka obliczany jest przez aktuariuszy.

Rzecznik Finansowy 

Powstał w wyniku przekształcenia Rzecznika Ubezpieczeniowego dnia 11 października 2015 r. Instytucja ustawowo powołana do reprezentowania Klientów instytucji finansowych. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń oraz udzielanie porad w sprawach wynikających pomiędzy Klientem a instytucją finansową. Rzecznik Finansowy może podjąć działania w imieniu Klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. Wniosek (skargę/zażalenie) do Rzecznika Finansowego można skierować po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej przed podmiotem rynku finansowego.

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive