OC

Ubezpieczenie zapewniające wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, pokrzywdzonej w zdarzeniu spowodowanym przez ubezpieczonego. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń OC np. OC komunikacyjne, OC w życiu prywatnym, OC zawodowe.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa (oc delikt) (ang. tortious liability)

Jest to odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa (oc kontrakt) (ang. contractual liability)

Jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (kontraktu).

Odpowiedzialność cywilna za produkt (ang. product liability)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt kierowane jest do producentów, za których uważa się przedsiębiorców wytwarzających, wprowadzających do obrotu lub naprawiających produkt, a także ich przedstawicieli oraz każdą osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy lub inne odróżniające oznaczenie. Za producentów uważa się również importerów oraz wszystkich, którzy prowadząc działalność gospodarczą mogą wpływać na bezpieczeństwo produktu. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest ubezpieczonemu w zakresie szkód wyrządzonych przez produkty, określone w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność za szkody w środowisku (ang. environmental impairment liability)

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku w związku z nagłym i niespodziewanym przedostaniem się substancji do gleby powietrza lub wody. Ryzyko z reguły wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, powstałych w środowisku za pomocą dodatkowej klauzuli do polisy OC.

OC ogólne (ang. GTPL – General Third Party Liability)

Podstawowe ubezpieczenie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmujące swym zakresem ich odpowiedzialność za szkody deliktowe, GTPL nie pokrywa w swoim standardzie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu lub zobowiązania – konieczne jest tu dodatkowe ubezpieczenie (np. OC kontraktowe, PI, a w przypadku konkretnych podmiotów np. OCP, OCS) lub specjalne rozszerzenie zakresu ochrony.

OC zawodowe

Ubezpieczenie OC dedykowane osobom/podmiotom wykonującym określony zawód. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewnia pokrycie finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu. Np. dobrowolne OC projektanta, OC firmy informatycznej itp.

OC obowiązkowe

Ubezpieczenie OC dla osób wykonujących określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności. Ubezpieczenie OC komunikacyjnego.

Ochrona tymczasowa

Ochrona udzielana osobie, która złożyła wniosek ubezpieczenia na życie, jeszcze przed akceptacją tego wniosku przez ubezpieczyciela. Z reguły ochrona tymczasowa udzielana jest w ograniczonym w stosunku do ostatecznej umowy ubezpieczenia zakresie (np. następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz z ograniczoną sumą ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa

Zobowiązanie ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego do świadczenia określonych usług w ramach polisy.

Odnowienie umowy

Popularne określenie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela i na warunkach identycznych (lub bardzo zbliżonych), jak w poprzednim okresie ubezpieczenia.

Odszkodowanie

Kwota, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego, w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Odszkodowanie wypłacane jest zawsze w granicach sumy ubezpieczenia, zgodnie z przyjętą przez Ubezpieczonego metoda wyceny danej grupy majątku. Odszkodowanie może być ustalone wg wartości:
– rzeczywistej (tj. z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku)
– odtworzeniowej (tj. na podstawie kosztów naprawienia szkody)
– rynkowej (tj. według aktualnych cen zakupu).

Okres odpowiedzialności

Określony w umowie ubezpieczenia okres, kiedy realizacja zdarzenia, na który umówiono się w umowie, powoduje obowiązek spełnienia określonego świadczenia przez ubezpieczyciela; jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Okres odszkodowawczy 

Termin występujący w ubezpieczeniu utraty zysku. Oznacza okres rozpoczynający się w dniu powstania szkody w mieniu powodującej zakłócenie lub przerwanie działalności gospodarczej Ubezpieczonego, aż do dnia wyeliminowania negatywnego wpływu tej szkody na wynik działalności gospodarczej Ubezpieczonego. Okres ten nie może być dłużysz niż maksymalny okres odszkodowawczy.

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia (ang. General conditions of insurance)

przepisy prawne stosowane w ubezpieczeniach, określające zobowiązania obu stron umowy ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dokument OWU powinien być zgodny z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego. W OWU zawarte są  informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Osoba trzecia

Osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy dana umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami, relacja.

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive