Kanał dystrybucji

Marketingowe określenie sposobu udostępniania produktu lub usługi klientom; w przypadku ubezpieczeń usługi ubezpieczeniowe mogą być dostarczane klientom m.in. w placówkach ubezpieczyciela, przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych (kanały określane jako tradycyjne), a także bezpośrednio przez telefon lub internet (tzw. direct); w dzisiejszych warunkach rynkowych ubezpieczyciele korzystają też coraz częściej ze sprzedaży w punktach sprzedaży innych produktów lub usług – to np. kanał dealerski (głównie ubezpieczenia komunikacyjne) i bancassurance (ubezpieczenia w bankach).

Kapitał ważony ryzykiem (ang. risk-based capital)

Kapitał konieczny do prowadzenia bezpiecznej działalności ubezpieczyciela wyliczony z uwzględnieniem specyfiki i wagi ryzyk, które przez tego ubezpieczyciela są podejmowane.

Karencja

W umowie ubezpieczenia okres, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje lub nie jest udzielana w pełnym zakresie. Karencję stosuje się dla ryzyk, w przypadku których ubezpieczony może wiedzieć lub podejrzewać, że doszło już lub z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, np. ryzyko ciąży, przymrozków wiosennych lub powodzi, kiedy nadchodzi fala powodziowa

KL

Koszty leczenia; koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

Klauzule ubezpieczeniowe

Zastrzeżenia w polisie, które mogą zmieniać zakres ubezpieczenia. Często klauzule mogą zakazywać, lub nakazywać pewne działania. Nie dotrzymanie tych warunków może spowodować rozwiązanie, lub zmianę warunków umowy

Koasekuracja

Ubezpieczenie jednego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń. W umowie ubezpieczenia po stronie ubezpieczającego muszą być przynajmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe. Zakład ubezpieczeń występujący w imieniu wszystkich ubezpieczycieli nazywa się koasekuratorem prowadzącym. Każdy z ubezpieczycieli ubezpiecza dane ryzyko w określonej części za adekwatną część pobranej składki. Ewentualna szkoda będzie wypłacana przez każdego ubezpieczyciela również w adekwatnej proporcji.

Kombinowane ubezpieczenie

Obejmuje na podstawie jednej polisy kilka ryzyk ubezpieczeniowych (np. w ubezpieczeniach nieruchomości – pożar, powódź, trzęsienie ziemi); zwane jest potocznie także ubezpieczeniem pakietowym.

Komisarz awaryjny

Przedstawiciel ubezpieczyciela na terenie, gdzie ubezpieczyciel nie prowadzi normalnie działalności. W Polskich warunkach przedstawiciel ubezpieczyciela za granicą. Komisarz awaryjny odpowiada za wstępne etapy likwidacji szkód lub likwidację szkód z ubezpieczeń, gdzie zdarzenie miało miejsce za granicą, np. z ubezpieczeń cargo, czy autocasco.

Konosament 

Morski list przewozowy. Dowód potwierdzający odbiór określonego ładunku na statek. Posiadacz konosamentu może w porcie docelowym odebrać przesyłany ładunek. Konosament jest papierem wartościowym, w przypadku zgubienia, wstrzymane zostaje wydanie towaru, do momentu dostarczenia oryginału dokumentu.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszenie jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia zostaje zredukowana o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia.

Kulancja

Wyjątkowa wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w sytuacji, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w pełni potwierdzona (np. różne opinie prawne), ale ze względu na dobro klienta decyduje się on na wypłatę. Niektórzy za kulancję uznają też tzw. wypłaty marketingowe, tj. dokonywane w sytuacji, kiedy pewne jest, że ubezpieczyciel nie ponosi za dane zdarzenie odpowiedzialności, ale dokonuje wypłaty ze względów społecznych lub marketingowych.

Kumulacja ryzyka

Sytuacja, w której pojedyncze zdarzenie może skutkować wieloma szkodami z jednej lub wielu umów ubezpieczenia danego ubezpieczyciela; w praktyce rozpatruje się kumulację ryzyka na przykład w przypadku powodzi w dolinie danej rzeki (ubezpieczenia ognia i innych zdarzeń losowych) lub wskutek upadłości dużego odbiorcy (ubezpieczenia kredytów, gwarancje ubezpieczeniowe).

Kurtaż

Prowizja, którą broker ubezpieczeniowy otrzymuje od ubezpieczyciela za zawarcie lub doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia; w niektórych przypadkach uznaje się, iż kurtaż jest również wynagrodzeniem za uczestniczenie brokera w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Prowizja nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały czynnik kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce, niezależnie od sposobu i miejsca jej naliczania.

Kwota bezsporna odszkodowania

Część kwoty odszkodowania, która pozostaje poza sporem o jej wysokość. Kwota bezsporna zostaje wypłacona po podjęciu decyzji przez zakład ubezpieczeń o przejęciu odpowiedzialności, w wypadku gdy postępowanie likwidacyjne trwa dłużej niż 30 dni. Reszta ewentualnego odszkodowania trafia do rąk ubezpieczonego po ustaleniu ostatecznej wysokości świadczenia.

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive