CAR/EAR (ang. CAR – construction all risk; EAR – erection all risk)

Ubezpieczenie ryzyk budowy oraz ubezpieczenie ryzyk montażu; ubezpieczenia obejmujące swoją ochroną ryzyka związane z procesem budowlanym lub montażowym; możliwe jest ubezpieczenie konstruowanego obiektu (w tym również – poza typowymi budynkami – obiektów specyficznych jak drogi, mosty, linie produkcyjne, konstrukcje wodne itp.), sprzętu, narzędzi, wyposażenia i maszyn budowlanych oraz zaplecza budowy, odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonym procesem budowlanym lub montażowym.

Cargo

Ubezpieczenie towarów w transporcie; w przewozach krajowych ubezpieczenie cargo chroni interes, i z reguły leży w gestii, właściciela towaru; w transportach międzynarodowych cargo chroni interes właściciela towaru, a gestia ubezpieczeniowa ustalana jest w umowie między stronami, z reguły poprzez wybór Incoterms.

Casco

Ubezpieczenie środków transportu oraz ich wyposażenia i/lub ładunku; casco obejmuje szkody m.in. takie jak uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzież; najbardziej znaną podgrupą będzie tu oczywiście autocasco; mniej znane będą casco lotnicze i casco statków.

Cedent (ang. cedent, transferrer)

Osoba przenosząca wierzytelność na nabywcę (cesjonariusza); określenie używane w umowach reasekuracji, oznaczające zakład ubezpieczeń, który odstępuje część zawartych ubezpieczeń reasekuratorowi.

Centrum alarmowe

Infolinia, gdzie zgodnie z warunkami ubezpieczenia klient otrzymuje pomoc w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; z reguły centrum alarmowe udziela telefonicznie potrzebnej klientowi informacji lub na życzenie klienta organizuje potrzebną mu pomoc; do typowych i często wykorzystywanych przez klientów usług obsługiwanych przez call center należą: organizacja holowania lub naprawy pojazdu, organizacja leczenia za granicą.

Certyfikat ubezpieczenia

Zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące dowód ubezpieczenia.

Cesja (ang. cession, transfer)

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego (cedent) na osobę trzecią (cesjonariusza); w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji, np. cesji praw może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu.

Ciężar dowodu

Prawnicze określenie wskazujące, na której stronie spoczywa obowiązek udowodnienia określonego faktu; co do zasady ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Combined ratio

Wskaźnik zespolony lub szkodowo-kosztowy – pokazuje stosunek wypłacanych przez ubezpieczyciela świadczeń oraz ponoszonych przez niego kosztów ubezpieczeniowych do zbieranej składki. CR poniżej 100 proc. oznacza, że ubezpieczyciel zarabia na podstawowej działalności, a powyżej 100 proc., że traci.

Concierge

Jeden z zakresów ubezpieczenia assistance; udzielana przez ubezpieczyciela pomoc, polegająca na organizacji świadczeń dla klienta – najczęściej obejmuje kompleksową pomoc w związku z wystąpieniem konkretnej szkody; w przypadku ubezpieczeń nieruchomości concierge zajmie się np. zorganizowaniem usług hydraulicznych, szklarskich lub transportem mienia po pożarze; w polisach na życie usługa wiąże się z organizacją np. wizyt lekarskich bądź rehabilitacji; najbardziej rozbudowane pakiety assistance zapewniają pomoc asystenta w przypadku wydarzeń kulturalnych (np. zakup biletów do teatru, na wystawy), sportowych (np. zakup biletów na mecze) oraz organizacji podróży (np. rezerwacji hoteli lub miejsc w restauracji).

CWAR (Contract Works All Risks)

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk związanych z kontraktem. Kombinacja CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) i EAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu) i dotyczy inwestycji, które łączą w sobie prace budowlane i montażowe.

 

powrót

Wybrani Klienci

  • vilo
  • haras
  • bmc
  • dartimex
  • polnord
  • helio
  • moto-remo

Partnerzy

  • stbu
  • Tworzenie stron internetowych i projektowanie stron www Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Pomagamy

NEXUM Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Instytucje

© 2022 Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi
Realizacja: Noveo Interactive