ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych (CAR/EAR)

O produkcie

 Ubezpieczenie CAR oraz EAR – to ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (ang. CAR – construction all risk; EAR – erection all risk).

Z uwagi na specjalistyczny charakter ubezpieczenia określa się je mianem technicznych/inżynieryjnych/specjalistycznych. Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym zawieranymi na wniosek stron kontraktu. Trudno jednak dziś sobie wyobrazić realizację budowy bez zabezpieczenia kontraktu odpowiednimi ubezpieczeniami. Wszystko zależy od świadomości stron kontraktu o ponoszonym ryzyku. W zamówieniach publicznych ubezpieczenie to stanowi już praktycznie warunek obligatoryjny.

Ubezpieczenie to związane jest z procesem budowlanym i/ub montażowym.  Zabezpiecza interesy inwestora, wykonawcy, podwykonawców oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces budowlany. Przedmiotem ubezpieczenia jest obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z mieniem znajdującym się na terenie budowy (zarówno wniesionym jak i wcześniej istniejącym). Należy pamiętać jednak, że maszyny budowlane powinny być dodatkowo zgłoszone do ubezpieczenia, tak jak również mienie (materiały budowlane) składowane poza ternem budowy i w transporcie. W ramach ubezpieczenia CAR możliwe jest również zawarcie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wg tzw. Sekcji II. Wiążą się jednak z tym i plusy i minusy dla stron kontraktu – o czym piszemy w innym miejscu.

Wraz z ubezpieczeniem CAR/EAR zawierane mogą być również:

 • – ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku inwestora wskutek szkody w procesie budowlanym (ALOP),
 • – ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
 • – ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii

 

Adresaci ubezpieczenia

 Ubezpieczenie CAR/EAR  chroni każdego uczestnika procesu budowlanego, tj.: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców. W praktyce polisę zawiera inwestor lub generalny wykonawca, przy czym zawiera on umowę ubezpieczenia na rachunek pozostałych podmiotów, co oznacza, że ubezpieczonym jest zarówno ubezpieczający, jak i pozostali uczestnicy procesu budowlanego.

Ryzyko, które często się pojawia dotyczy sytuacji gdy polisę zawiera generalny wykonawca i nie ma jasnych wymogów inwestora co do zakresu polisy (np. w ramach kontraktu FIDIC), istnieje ryzyko, że chcąc ograniczyć koszty, zawrze polisę z niskimi sumami ubezpieczenia, z minimalnym zakresem pokrycia, bez włączenia odpowiednich klauzul dodatkowych bądź wreszcie w niesolidnym zakładzie ubezpieczeń. Skutkiem tego może być niekorzystna sytuacja dla inwestora, który będzie musiał dochodzić odszkodowania poza polisą, w  ramach rozliczeń między stronami. Ponadto w sytuacji zmiany wykonawcy lub jego upadłości, polisa aranżowana przez niego ulegnie wygaśnięciu, co oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej dla realizowanej inwestycji i koniecznością przywrócenia ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki po zatrudnieniu nowego wykonawcy.

Na rynku ukształtowały się dwie szkoły mówiące o tym, kto powinien zawierać ubezpieczenie CAR w procesie budowlanym, inwestor czy generalny wykonawca. Złożoność zagadnienia wynika z złożoności kontraktu, jego warunków i zapisów. My stoimy na stanowisku, że zawsze kiedy to możliwe ubezpieczenie takie powinien zawierać inwestor i przenosić część kosztu ubezpieczenia na innych uczestników objętych polisą. To inwestor ma interes finansowy w ubezpieczeniu prac budowlanych ze względu na środki finansowe, które zaangażował. Ponadto kompleksowa znajomość inwestycji daje mu możliwość ustalenia adekwatnego zakresu ubezpieczenia i kosztów na etapie biznesplanu.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 W skrócie przedmiotem ubezpieczenia budowlano-montażowego jest obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na placu budowy. Ubezpieczenie obejmuje szkod materialne powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych (all risk –wszystkie ryzyka).

Określenie „all risk” oznacza, że ubezpieczenia CAR/EAR jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk i zakłada, że ochrona obejmuje  przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy ubezpieczenia. Uwzględnia więc nie tylko typowe zdarzenia takie jak np. pożar, powódź, huragan, kradzież, ale także te trudne do przewidzenia lub wynikające z takiego zbiegu zdarzeń, który utrudnia jednoznaczne określenie przyczyny szkody. Istotny jest  fakt, że ciężar dowodu jest przeniesiony na ubezpieczyciela. Oznacza to, że zakład chcąc odmówić wypłaty odszkodowania, musi wyraźnie wskazać, który z zapisów warunków ubezpieczenia wyłącza jego odpowiedzialność. Formuła „all risk” kierowana jest do klientów potrzebujących najszerszego zakresu ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że polisy budowlano-montażowe cechują się dużą liczbą wyłączeń. Przy zawieraniu polisy kluczowe jest szczegółowe określenie wymagań co do zakresu pokrycia – poprzez włączenie klauzul dodatkowych oraz ustalenie optymalnej wysokości limitów, podlimitów, franszyz i udziałów własnych.

Warunki ubezpieczenia dają również możliwość rozszerzenia zakresu o kilkadziesiąt klauzul dodatkowych, stanowiących integralną część warunków Munich Re, pozwala na znaczące zmodyfikowanie ochrony, stosownie do rodzaju prowadzonych prac i potrzeb klientów.

Przedmiot ubezpieczenia dzieli się standardowo na:

Sekcja I  – cały proces inwestycyjny polegający na budowie lub montażu nowego obiektu budowlanego lub instalacji maszyny; ubezpieczenie jest zawierane na cały okres prowadzenia prac, od robót związanych z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji.

Sekcja II  – odpowiedzialność cywilna wykonawców kontraktu budowlanego w stosunku do osób trzecich.

Sekcja III  – zysk, który mógłby zostać utracony przez inwestora w przypadku powstania opóźnień w uruchomieniu działalności obiektu.

Dodatkowo ochrona może zostać rozszerzona m.in. na:

 • Wyposażenie i zaplecze budowy,
 • maszyny budowlane,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • mienie otaczające,
 • mienie w transporcie lub składowane poza budową.

 

Suma Ubezpieczenia

 Podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia wyznaczającej limit odpowiedzialności ubezpieczyciela jest pełna wartość prac kontraktowych. Zawsze wartość ta będzie sumą ubezpieczenia bez względu na stopień zaawansowania prac budowlanych. Inwestorzy muszą pamiętać, że istotnym elementem przy konstruowaniu kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej jest właściwe określenie sumy ubezpieczenia, limitów i podlimitów (kwotowe, procentowe) dla poszczególnych klauzul. Błędne określenie sumy ubezpieczenia może narazić inwestora na niedoubezpieczenie, co  oznacza, że w przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczyciel wypłaci tylko proporcjonalnie część odszkodowania, pomimo potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej.

Warto także rozważyć włączenie do polisy klauzuli automatycznego wzrostu wartości obiektu budowlanego  z limitem np. nie mniejszym niż 110  proc. lub 120 proc. sumy ubezpieczenia podanej we wniosku o ubezpieczenie, co pozwoli na uwzględnienie wzrostu sumy ubezpieczenia, jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego.

W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych suma ubezpieczenia powinna odpowiadać realnej wartości (rynkowej, księgowej brutto) maszyn i urządzeń.

Pozostałe limity takie jak np. wyposażenie i zaplecze budowy, sprzęt elektroniczny, mienie pracowników, mienie osób trzecich – może być ustalone jako limit na tzw. pierwsze ryzyko.

W części dotyczącej OC suma gwarancyjna powinna odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją prac. W praktyce zakłady ubezpieczeń starają się limitować wysokość sumy gwarancyjnej w OC w stosunku do wartości kontraktu (np. 20% lub 50%)

 

Ocena ryzyka i wysokość składki

 Inwestycje budowlano-montażowe niosą ze sobą ryzyko pojawiania się różnego rodzaju szkód. Właściwa ocena takiego ryzyka oraz stworzenie odpowiednich form zabezpieczenia są kluczowymi wyzwaniami, w obliczu których stoją dziś przedsiębiorstwa. Ocena ryzyka w przypadku inwestycji budowlanych skupia się przede wszystkim na trzech głównych parametrach:

 • – rodzaju inwestycji (budownictwo mieszkaniowe, usługowe, drogowe, przemysłowe, energetyczne i inne) z szczególnym uwzględnieniem parametrów geotechnicznych dla danej inwestycji,
 • – wartości kontraktu,
 • – złożoności i zaawansowania technologii wykorzystywanych przy realizacji inwestycji.

Okres realizacji inwestycji jest brany pod uwagę przez ubezpieczyciela jako parametr dla określenia kosztu ubezpieczenia. Innymi czynnikami jakie dla prawidłowej oceny ryzyka powinny być brane pod uwagę są: ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji, działanie siły wyższej, możliwe błędy występujące podczas prac budowlanych.

28 34

Przeanalizujmy powyższą mapę ryzyka. Obszary oznaczone kolorem zielonym są stosunkowo bezpieczne. Miejsca oznaczone kolorem pomarańczowym cechują się możliwością wystąpienia straty o dużej skali oddziaływania. Obszary oznaczone kolorem czerwonym przynoszą dużą szkodę i są bardzo prawdopodobne.

Wnioski: najwłaściwszą metodą zarządzania ryzykiem obszarów czerwonych i pomarańczowych są ubezpieczenia.

SKŁADKA:

Składka kalkulowana jest przez ubezpieczyciela na podstawie oceny ryzyka, wartości inwestycji, okresu realizacji inwestycji. Należy pamiętać, że główną podstawą wyliczenia będzie końcowa wartość robót, a nie np. czas pozostały do zakończenia budowy.

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest zróżnicowana, szacunkowo jednak można wskazać, że cena ubezpieczenia budowlano-montażowego kształtuje się średnio na poziomie od 1,5 ‰ do 4 ‰ wartości kontraktu. Wysokość składki zależy od wielu czynników i jest kalkulowana po szczegółowej analizie ryzyka przez ubezpieczyciela. Często zakłady ubezpieczeń wymagają przed zawarciem umowy przedłożenia treści kontraktu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planami sytuacyjnymi, fragmentami dokumentacji projektowej itp.

 

Konstrukcja polisy

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych zawierane jest na podstawie polisy ubezpieczenia w której ochrona ubezpieczeniowa trwa od chwili rozpoczęcia robót lub momentu rozładowania ubezpieczonego mienia na terenie budowy i wygasa z chwilą przekazania obiektu do eksploatacji.

Polisy ubezpieczenia mogą być zawierane na podstawie polis jednostkowych na poszczególne inwestycje lub na podstawie umów generalnych dedykowanych dla m.in. developerów, generalnych wykonawców.

Istnieje możliwość zawarcia umowy generalnej (zwykle rocznej):

 • otwartego pokrycia (tzw. open cover) – ubezpieczeniem mogą być objęte kontrakty na uzgodnionych warunkach, przy wcześniejszym zgłoszeniu każdego kontraktu,
 • umowy obrotowej – ubezpieczeniem mogą być objęte wszystkie kontrakty mieszczące się w zakresie umowy, bez obowiązku indywidualnego zgłoszenia.

 

Oferujemy ubezpieczenia

 

Majątkowe

W zakresie oferty umożliwiamy Państwu zakupienie m.in.: ubezpieczenie mienia, transportu, ubezpieczenie utraty zysku, rolne, komunikacyjne…

więcej

 

Komunikacyjne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia z grupy komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NWW, Assistance, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych…

więcej

Specjalistyczne i techniczne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia specjalistyczne m.in. : D&O, Cyber, CAR/EAR …

więcej

Finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy Państwu m.in.: gwarancje kontraktowe, koncesyjne, gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych…

więcej

Osobowe i zdrowotne

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego takie jak: ubezpiecznie NNW, kosztów leczenia, utraty pracy…

więcej

 

Programy ubezpieczeniowe

Oferujemy kompleksowe programy ubezpieczenia dla branż lub gałęzi rynku, jak również specjalistycznych usług.

więcej

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 70 40, fax: +48 58 550 66 69

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk