SŁOWNIK – U

Ubezpieczony (ang. insured) – osoba, na którą zawarta została umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony może być jednocześnie ubezpieczającym, sam wówczas zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składki. Ta osoba, o ile umowa nie mówi inaczej, otrzymuje odszkodowanie

 Ubezpieczający – osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym (ubezpieczycielem) i zobowiązuje się do opłacania składek. Osoba fizyczna, prawna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę.

Ubezpieczyciel – jest to termin prawny określający podmiot prowadzącą działalność gospodarczą w branży ubezpieczeniowej, nazywany zakładem ubezpieczeń lub towarzystwem ubezpieczeniowym.

W Polsce podstawą do działalności ubezpieczeniowej jest zezwolenie ministra finansów, które wydawane jest podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową i działającym w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – instytucja gwarantująca wypłatę odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów i nieubezpieczonych rolników, czyli przez wszystkich zobowiązanych do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia również wypłatę odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez nieznanego sprawcę, lub gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

 Ubezpieczenie utraty zysku (ang. business interruption insurance) – ubezpieczenie utraconych zysków przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie takie obejmuje szkody losowe (pożar, powódź, wybuch itp.) powodujące przerwę w pracy, lub zakłócenie działalności mogące wpłynąć na nie osiągniecie zaplanowanych zysków. W przypadku zdarzenia losowego opisanego w polisie, ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu różnicę pomiędzy zaplanowanym a osiągniętym zyskiem przedsiębiorstwa.

 Ubezpieczenia gospodarcze Dział ubezpieczeń, gdzie stosunki pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem reguluje umowa ubezpieczenia oparta o normy prawa prywatnego; w ramach ubezpieczeń gospodarczych wyróżniamy: ubezpieczenia majątkowe i osobowe (uregulowane w kodeksie cywilnym) oraz ubezpieczenia morskie (uregulowane w kodeksie morskim); do ubezpieczeń gospodarczych bywa też zaliczana odrębnie reasekuracja (w polskim systemie prawa umowa nienazwana).

 Ubezpieczenia środowiskowe Różnorodna grupa umów ubezpieczenia, gdzie przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej mogą być (zależnie od szczegółowej konstrukcji umowy): szkody wyrządzone w środowisku, koszty naprawienia tych szkód, odpowiedzialność cywilna będąca skutkiem szkód w środowisku lub kary finansowe nakładane w trybie administracyjnym na podmioty odpowiedzialne za szkody w środowisku.

 Ubezpieczenia techniczne Grupa ryzyk, gdzie do oceny ryzyka, budowy warunków ubezpieczenia, underwritingu oraz likwidacji szkód jest konieczna inżynieryjna, techniczna wiedza; do tej różnorodnej grupy ryzyk zalicza się m.in. ubezpieczenia budowlano-montażowe, uszkodzenia maszyn, sprzętu elektronicznego.

 Ubezpieczenie funeralne Ubezpieczenie pokrywające koszty organizacji pogrzebu. Ubezpieczenie może pokrywać koszt usługi pogrzebowej, zakupu trumny, wystroju wnętrza, przygotowania zmarłego do pochówku czy organizację konsolacji. Ubezpieczenie może obejmować również koszty związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymuje zajmujący się organizacją pochówku, wskazany w umowie, zakład pogrzebowy. Ewentualna nadwyżka trafia zaś w ręce rodziny zmarłego.

 Ubezpieczenie K&R (Kidnap & Ransom) Umowa ubezpieczenia, która dotyczy porwania i okupu. Obok podstawowych ryzyk w ramach ubezpieczenia pokrywane są także koszty dodatkowe, np. koszty roszczeń skierowanych przez rodzinę porwanego do firmy. Ubezpieczenie dedykowane głównie przedsiębiorstwom i instytucjom, rzadziej osobom prywatnym. W Polsce nie tak powszechne jak za granicą, szczególnie w krajach, gdzie ryzyko porwania jest podwyższone.

Ubezpieczenie na cudzy rachunek umowa ubezpieczenia, gdzie ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby; w praktyce schemat ubezpieczenia na cudzy rachunek wykorzystywany jest najczęściej przy ubezpieczeniach grupowych (np. różne pracownicze programy ubezpieczeniowe) lub bancassurance (np. różne ubezpieczenia na rzecz kredytobiorców, gdzie bank jest ubezpieczającym)

 Ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego) Ubezpieczenie adresowane do przedsiębiorstw oferujących swoim kontrahentom odroczone terminy płatności. Ubezpieczenie pokrywa finansowe skutki nieplanowanych, nagłych strat, mogących pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ubezpieczenie może obejmować ochroną zarówno kontrakty krajowe, jak i zagraniczne.

 Ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego) Ubezpieczenie adresowane do przedsiębiorstw oferujących swoim kontrahentom odroczone terminy płatności. Ubezpieczenie pokrywa finansowe skutki nieplanowanych, nagłych strat, mogących pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ubezpieczenie może obejmować ochroną zarówno kontrakty krajowe, jak i zagraniczne.

 Ubezpieczenie ochrony prawnej ubezpieczenie pokrywające koszty prowadzenia sporów prawnych, w tym sporów sądowych w sprawach cywilnych i karnych oraz sporów administracyjnych (np. przed organami skarbowymi); z reguły ubezpieczyciel ochrony prawnej nie tylko pokrywa koszty sporu sądowego, ale też organizuje jego prowadzenie.

 Ubezpieczenie posagowe grupa produktów ubezpieczeń na życie, których celem jest zapewnienie dziecku środków na start w dorosłe życie; ubezpieczenia posagowe mają przede wszystkim charakter inwestycyjny z elementami ochrony ubezpieczeniowej, np. w przypadku śmierci fundatorów polisy lub inwalidztwa dziecka.

 Ubezpieczenie przerw w działalności (ang. BI – business interruption) – ubezpieczenie chroniące przedsiębiorcę w przypadku przerwy w produkcji spowodowanej określonymi w umowie zdarzeniami losowymi; ochronie podlegają z reguły koszty stałe, zysk netto przedsiębiorcy lub dodatkowe, albo zwiększone wskutek zdarzenia koszty działalności; ubezpieczenie BI nazywane jest również ubezpieczeniem utraty zysku, co przez wiele osób uznawane jest za niepoprawne, a na pewno mylące.

 Ubezpieczenie płatności (ang. PPI – payment protection insurance) – to grupa produktów ubezpieczeniowych, które mają chronić kredytobiorcę w przypadku niemożności obsługi kredytu wskutek określonego w warunkach ubezpieczenia zdarzenia, np. wypadku, choroby, niezdolności do pracy, utraty pracy lub śmierci. Z zasady produkty PPI sprzedawane są jako uzupełnienie oferty kredytowej banku (np. kredyt hipoteczny, gotówkowy, debet w rachunku lub saldo karty kredytowej).

 Ubezpieczenie rentowe W rozumieniu ubezpieczeń gospodarczych jest to umowa oferowana przez ubezpieczycieli, gdzie w zamian za opłaconą jednorazowo składkę, ubezpieczony otrzymuje gwarancję wypłaty regularnej renty. Renta może mieć charakter okresowy bądź dożywotni. Umowa ubezpieczenia rentowego nie jest zbyt popularna na polskim rynku.

 Ubezpieczony osoba, której zagraża ryzyko. Jest ona podmiotem stosunku prawnego, wynikłego z umowy. Właśnie ta osoba podlega ochronie, wynikającej z umowy. Ta osoba, o ile umowa nie mówi inaczej, otrzymuje odszkodowanie

 

 

powrót

Oferujemy ubezpieczenia

 

Komunikacyjne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia z grupy komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NWW, Assistance, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych…

więcej

Specjalistyczne i techniczne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia specjalistyczne m.in. : D&O, Cyber, CAR/EAR …

więcej

Finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy Państwu m.in.: gwarancje kontraktowe, koncesyjne, gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych…

więcej

Osobowe i zdrowotne

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego takie jak: ubezpiecznie NNW, kosztów leczenia, utraty pracy…

więcej

 

Programy ubezpieczeniowe

Oferujemy kompleksowe programy ubezpieczenia dla branż lub gałęzi rynku, jak również specjalistycznych usług.

więcej

Partnerzy

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 70 40, fax: +48 58 550 66 69

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk