SŁOWNIK – O

OC

ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

OC ogólne

(ang. GTPL – General Third Party Liability) – podstawowe ubezpieczenie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmujące swym zakresem ich odpowiedzialność za szkody deliktowe, GTPL nie pokrywa w swoim standardzie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu lub zobowiązania – konieczne jest tu dodatkowe ubezpieczenie (np. OC kontraktowe, PI, a w przypadku konkretnych podmiotów np. OCP, OCS) lub specjalne rozszerzenie zakresu ochrony

OC zawodowe

Ubezpieczenie OC dedykowane osobom/podmiotom wykonującym określony zawód. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewnia pokrycie finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu. Np. dobrowolne OC projektanta, OC firmy informatycznej itp.

OC obowiązkowe

Ubezpieczenie OC dla osób wykonujących określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności. Ubezpieczenie OC komunikacyjnego.

Ochrona tymczasowa

ochrona udzielana osobie, która złożyła wniosek ubezpieczenia na życie, jeszcze przed akceptacją tego wniosku przez ubezpieczyciela. Z reguły ochrona tymczasowa udzielana jest w ograniczonym w stosunku do ostatecznej umowy ubezpieczenia zakresie (np. następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz z ograniczoną sumą ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa

zobowiązanie ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego do świadczenia określonych usług w ramach polisy.

Odnowienie umowy

popularne określenie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela i na warunkach identycznych (lub bardzo zbliżonych), jak w poprzednim okresie ubezpieczenia.

Odszkodowanie

w ubezpieczeniach majątkowych świadczenie ubezpieczyciela za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku

Okres odpowiedzialności

Określony w umowie ubezpieczenia okres, kiedy realizacja zdarzenia, na który umówiono się w umowie, powoduje obowiązek spełnienia określonego świadczenia przez ubezpieczyciela; jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Okres odszkodowawczy 

Termin występujący w ubezpieczeniu utraty zysku. Oznacza okres rozpoczynający się w dniu powstania szkody w mieniu powodującej zakłócenie lub przerwanie działalności gospodarczej Ubezpieczonego, aż do dnia wyeliminowania negatywnego wpływu tej szkody na wynik działalności gospodarczej Ubezpieczonego. Okres ten nie może być dłużysz niż maksymalny okres odszkodowawczy.

OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Osoba trzecia

osobę trzecią uważa się osobę pozostającą poza stosunkiem ubezpieczeniowym

Oferujemy ubezpieczenia

 

Komunikacyjne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia z grupy komunikacyjne: ubezpieczenie AC, OC, NWW, Assistance, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych…

więcej

Specjalistyczne i techniczne

Oferujemy Państwu ubezpieczenia specjalistyczne m.in. : D&O, Cyber, CAR/EAR …

więcej

Finansowe

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy Państwu m.in.: gwarancje kontraktowe, koncesyjne, gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych…

więcej

Osobowe i zdrowotne

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i osobowego takie jak: ubezpiecznie NNW, kosztów leczenia, utraty pracy…

więcej

 

Programy ubezpieczeniowe

Oferujemy kompleksowe programy ubezpieczenia dla branż lub gałęzi rynku, jak również specjalistycznych usług.

więcej

Partnerzy

NEXUM Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
tel.: +48 58 555 82 90

logo-knf logo-piulogo-ru logo-pbuk